OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Gåvor är skattefria

En gåva är till sin natur benefik och är då fri från inkomstskatt (8 kap. 2 § IL), det vill säga mottagaren ska inte beskattas för gåvans värde. Med benefik menas att den inte får vara en ersättning för utfört arbete.

En gåva kännetecknas av tre rekvisit: förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.

Skatteverket anser att skattefriheten gäller även om gåvan ges till en näringsverksamhet, exempelvis ett bolag eller en stiftelse, och används för kostnader som dras av i näringsverksamheten.

För givaren är gåvan däremot aldrig avdragsgill.

Nytt: 2017-10-03

En överlåtelse av en fastighet mot ersättning ska i vissa fall ses som en avyttring och inte som en gåva. En fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot en ersättning som överstiger

 • fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet, eller
 • fastighetens omkostnadsbelopp om fastigheten är en privatbostadsfastighet.

Bestämmelserna finns i 8 kap. 2 § andra stycket och en hänvisning dit finns i 42 kap. 3 § första stycket IL. De har trätt i kraft den 1 augusti 2017 men tillämpas på överlåtelser av fastigheter som sker efter den 27 oktober 2016 (prop. 2016/17:99 s. 27 ff).

Gåvor från arbetsgivare är i allmänhet skattepliktiga

Gåvor från arbetsgivare är i allmänhet skattepliktiga som lön, om de inte är särskilt undantagna från skatteplikt, eftersom sådana gåvor förutsätts ha ett inslag av ersättning för arbete (remuneratorisk gåva). Av praxis framgår att gåvan ska inkomstbeskattas om det kan antas att den har sitt ursprung i en arbetsprestation (RÅ 80 1:61 och RÅ 1997 ref. 1).

Särskilt undantagna är jul-, minnes- och jubileumsgåvor som inte lämnas i pengar.

Gåvor som har sin grund i annat än anställningen

I vissa fall kan gåvor från en arbetsgivare ha en annan grund än anställningen, t.ex. en nära släkt- eller vänskapsrelation mellan givaren och mottagaren. Någon inkomstbeskattning sker då inte (RÅ 1989 ref. 21 och RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

En förmögenhetsöverföring i form av aktier i ett bolag från föräldrarna till sonen, som är vd i bolaget, hade ett annat syfte än att belöna sonen för hans arbetsprestationer och beskattades därför inte (HFD 2016-10-14, mål nr 1880-16).

Nytt: 2017-10-02

Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort hur man ska bedöma om ett förvärv av aktier hos mottagarens arbetsgivare är skattefritt eller skattepliktigt. För att avgöra om förvärvet ska beskattas som löneförmån eller om det ska anses vara en skattefri gåva måste flera omständigheter beaktas, och en samlad bedömning göras.

De omständigheter som särskilt ska beaktas är

 • relationen mellan överlåtare och förvärvare
 • syftet med överlåtelsen
 • förmånens värde.

(Skatteverkets rättsfallskommentar till HFD 2017-07-06, mål nr 5545-16, Skatteverkets rättsfallskommentar till HFD 2017-07-06, mål nr 5546-16 och Skatteverkets rättsfallskommentar till HFD 2017­-07-06, mål nr 5547-16.)

Skatterättsnämnden har också i ett antal ärenden funnit att gåvor av aktier till anställda i samband med generationsskiften har sin grund i annat än anställningen och därför ska bedömas som benefika förvärv. Det är då vanligtvis fråga om överlåtelse av samtliga aktier i ett familjeföretag. De anställda, som många gånger – men inte alltid – är anhöriga till givaren, har i dessa fall marknadsmässiga löner. Som gåva bedömdes exempelvis överlåtelse av aktier i ett fåmansföretag från far till en son – som arbetade inom koncernen – i samband med ett planerat generationsskifte (SRN den 22 maj 2008, dnr 26-08/D). Som gåvor bedömdes även överlåtelser av aktier i samband med generationsskifte till anställda varav en är barn till givaren (SRN den 29 november 2011, dnr 50-11/D).

Arv, testamente och bodelning

Vad som har tillfallit en part i en bodelning, eller vad som förvärvats genom arv eller testamente är skattefritt (8 kap. 2 § IL).

Utbetalning av kapital i enlighet med ett förordnande i ett testamente har i ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen jämställts med ett skattepliktigt periodiskt understöd från en familjestiftelse (HFD 2013 ref. 28).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2013 ref. 28 [1]
 • HFD 2016-10-14, mål nr 1880-16 [1]
 • HFD 2017-07-06, mål nr 5545-16 [1]
 • HFD 2017-07-06, mål nr 5546-16 [1]
 • HFD 2017-07-06, mål nr 5547-16 [1]
 • RÅ 1989 ref. 21 [1]
 • RÅ 1997 ref. 1 [1]
 • RÅ 1998 not. 91 [1]
 • RÅ 2001 ref. 10 [1]
 • RÅ 80 1:61 [1]
 • SRN 2008-05-22, dnr 26-08/D [1]
 • SRN 2011-11-29, dnr 50-11/D [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017 [1]

Rättsfallskommentarer

 • HFD mål nr 5545-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier [1]
 • HFD mål nr 5546-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier [1]
 • HFD mål nr 5547-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier [1]

Ställningstaganden

 • Gåva till näringsdrivande stiftelse [1]