OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

När man arbetar för FN finns det särskilda regler om immunitet och privilegier som påverkar hur man ska beskattas. Anställningen eller uppdraget måste vara direkt under FN eller något namngivet fackorgan för att man ska omfattas av de särskilda reglerna. Reglerna omfattar inte situationer där anställningen finns hos en arbetsgivare som i sin tur anlitas av FN för att utföra vissa uppdrag för FN.

Skatterättsliga privilegier gäller tjänstemän och inte sakkunniga

De internationella organ som anges i bilagan till IPL, och personer med anknytning till dessa organ, omfattas av immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i sådan stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige (4 § IPL). Stadgans eller avtalets bestämmelser gäller utan hinder av bestämmelse i annan författning (1 § IPL). I bilagan finns i dagsläget cirka ett sextiotal internationella organ uppräknade.

De internationella överenskommelserna publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) som ges ut av Utrikesdepartementet.

Enligt de flesta internationella överenskommelser gäller de skatterättsliga privilegierna tjänstemän, men inte sakkunniga. De sakkunniga kan däremot ha andra privilegier, t.ex. straffrättsliga.

För en korrekt tillämpning är det viktigt att läsa den aktuella överenskommelsen och klargöra om personen tillhör en kategori som har skatterättsliga privilegier. För att en överenskommelse ska gälla vid den svenska beskattningen så ska den också ha fogats in i svensk lagstiftning genom IPL. Överenskommelsen ska också ha trätt i kraft.

En person som omfattas av de skatterättsliga privilegierna kan visa detta med något av följande:

 • sitt kontrakt och anställningsvillkor
 • ett intyg från sin arbetsgivare
 • en särskild lista där de som omfattas av privilegierna ska framgå.

FN:s representanter och anställda

Som framgår av punkt 2 i bilagan till IPL ska medlemmarnas representanter i FN, och personer med en tjänst eller ett uppdrag hos FN, ha immunitet och privilegier i enlighet med vad som framgår av bl.a.:

 • Konvention den 13 februari 1946 rörande Förenta Nationernas privilegier och immuniteter, FN-konventionen (SÖ 1947:26),
 • Avtal den 31 augusti och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR, Avtalet med UNHCR (SÖ 1985:89).

FN-konventionen

Immunitet och privilegier för tjänstemän regleras i artikel V i FN-konventionen (SÖ 1947:26). FN:s generalsekreterare ska närmare ange de grupper av tjänstemän som omfattas (artikel V § 17). Samtliga medlemmars regeringar ska underrättas dels om vilka dessa grupper är, dels om namnen på de tjänstemän som ingår i dessa grupper. Tjänstemän som omfattas beskattas inte för löner och andra inkomster från FN (artikel V § 18 b).

Immunitet och privilegier för sakkunniga på uppdrag för FN regleras i konventionens artikel VI. De sakkunniga har inte några skatterättsliga privilegier.

Rättsfall: pension från FN omfattades inte av skattefriheten

Pension på grund av en tidigare tjänst hos FN omfattades inte av skattefrihet enligt konventionen eftersom personen inte ansågs vara tjänsteman då pensionen betalades ut (RÅ 1971 ref. 9).

Rättsfall: pension från FN:s pensionsfond UNJSPF

Pension från FN:s pensionsfond United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) var pension på grund av försäkring (RÅ 1984 1:25). I målet var det inte aktuellt att bedöma om försäkringen var en pensionsförsäkring eftersom det var fråga om en försäkring som tecknades före 1997.

Läs mer om utländska kapital- och pensionförsäkringar på sidan Pensioner.

Avtalet med UNHCR

Avtalet med UNHCR (SÖ 1985:89) reglerar närmare vissa frågor som hänger samman med ett kontor i Stockholm för UNHCR:s nordiska representant. Immunitet och privilegier för tjänstemän vid UNHCR:s regionkontor i Stockholm regleras i avtalets artikel IV.

Tjänstemän vid UNHCR:s regionkontor är befriade från skatt på löner, ersättningar och skadestånd som betalas ut av UNHCR (artikel IV punkt 9 c).

UNHCR:s regionala representant och dennes ställföreträdare, som inte är svenska medborgare, har även samma privilegier och immuniteter som diplomatiska sändebud i motsvarande ställning vanligtvis har (artikel IV punkt 10). Det gäller även representantens och ställföreträdarens make eller maka och minderåriga barn.

Fackorganens representanter och anställda

Som framgår av punkt 3 i bilagan till IPL ska medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst eller uppdrag hos fackorganen ha immunitet och privilegier i enlighet med vad som framgår av Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta Nationernas fackorgan, Fackkonventionen (SÖ 1951:84).

Avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitet, IMO-konventionen (SÖ 1983:48), reglerar särskilt immunitet och privilegier för bl.a. rektor och andra universitetstjänstemän vid världssjöfartsuniversitetet.

Fackorgan som omfattas av fackkonventionen

De fackorgan (specialized agencies) som omfattas av fackkonventionen (SÖ 1951:84) är:

 • Internationella arbetsorganisationen (ILO)
 • Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
 • Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO)
 • Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO)
 • Internationella valutafonden (IMF)
 • Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, ”Världsbanken” (IBRD)
 • Världshälsoorganisationen (WHO)
 • Världspostunionen (UPU)
 • Internationella teleunionen (ITU)
 • Meteorologiska världsorganisationen (WMO)
 • Internationella finansieringsbolaget (IFC)
 • Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
 • Internationella utvecklingsfonden (IDA)
 • Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)
 • Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD)
 • Förenta Nationernas organisation för industriell utveckling (UNIDO)
 • Världsturismorganisationen (UNWTO)
 • Internationella centret för förlikning i investeringstvister (ICSID)
 • Internationella investeringsgarantiorganet (MIGA)
 • varje annat fackorgan anknutet till FN i enlighet med artiklarna 57 och 63 i FN:s stadga (artikel I § 1 II).

Immunitet och privilegier för tjänstemän regleras i konventionens artikel VI. Varje fackorgan ska närmare ange de grupper av tjänstemän som omfattas (artikel VI § 18). Vidare ska samtliga medlemmars regeringar underrättas dels om vilka dessa grupper är, dels om namnen på de tjänstemän som ingår i dessa grupper.

Tjänstemän som omfattas beskattas inte för löner och andra inkomster från fackorganet i fråga (artikel VI § 19 b).

Immunitet och privilegier för sakkunniga på uppdrag för FN regleras i konventionens artikel VIII § 29. De sakkunniga har inte några skatterättsliga privilegier.

Rättsfall: Pension från Internationella Valutafonden (IMF)

Kammarrätten i Sundsvall har ansett att ersättning från Staff Retirement Plan of the International Monetary Fund ska anses utgå på grund av försäkring (KRSU 2013-12-17, mål nr 2712-11, 2713-11). Skatteverket delar inte Kammarrättens uppfattning, utan anser att ersättningen utgår på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring och att den därmed är skattepliktig. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Rättsfall: Pension från Världsbankens (IBRD:s) pensionsfond

Kammarrätten har i ett flertal domar ansett att pension från Staff Retirement Plan and Trust of the International Bank for Reconstruction And Development är pension på grund av en försäkring. Läs mer på sidan Pensioner.

IMO-konventionen

Frågor som rör världssjöfartsuniversitetet i Malmö regleras i den s.k. IMO-konventionen (SÖ 1983:48) och frågor som rör skatter och sociala avgifter framgår av konventionens artiklar 12–15.

Rektorn och andra universitetstjänstemän är befriade från statlig och kommunal inkomstskatt på sin tjänsteinkomst (artikel 13 punkt 1). Med tjänsteinkomst menas alla penningsummor som avser anställning i samband med världssjöfartsuniversitetet och som i någon form betalas ut till, tillkommer eller tillfaller en tjänsteman (artikel 1 (i)).

En tjänsteman vid universitetet, och hans eller hennes familjemedlemmar som ingår i hushållet, tillhör inte det svenska socialförsäkringssystemet, utan omfattas av det socialförsäkringsarrangemang som Internationella sjöfartsorganisationen har ordnat (artikel 14 punkt 1). Detta gäller dock inte socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner som hänför sig till inkomster från arbete i Sverige utanför universitetet (artikel 14 punkt 3).

Om tjänstemannens familjemedlemmar var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid universitetet är de berättigade till andra svenska socialförsäkringsförmåner än barnbidrag, även om de i övrigt inte tillhör det svenska socialförsäkringssystemet (artikel 14 punkt 2).

Internationella sjöfartsorganisationen är, när det gäller universitetet, befriad från

 • statlig och kommunal inkomstskatt
 • mervärdesskatt och andra indirekta skatter på varor som köpts eller tjänster som utförts för universitetets officiella bruk, i den omfattning som enligt svensk lag medges utländska diplomatiska beskickningar i Sverige
 • socialförsäkringsavgifter (artikel 12 punkt 1).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1971 ref. 9 [1]
 • RÅ 1984 1:25 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

 • SÖ 1947:26, Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter [1] [2]
 • SÖ 1951:84, Konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan [1] [2]
 • SÖ 1983:48, Överenskommelse med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) angående världssjöfartsuniversitetet [1] [2]
 • SÖ 1985:89, Överenskommelse med Förenta nationernas Höge Kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de nordiska länderna [1] [2]