OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om hur ändrade uppskattningar och bedömningar, beroende på vilken normgivning företaget tillämpar, ska redovisas.

K1: förenklat årsbokslut

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om hur ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas.

K2: årsredovisning i mindre företag

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om hur ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Effekten av en ändrad uppskattning och bedömning ska redovisas i den finansiella rapporten för innevarande räkenskapsår. Det redovisade värdet per balansdagen på tillgången, skulden eller posten under eget kapital fastställs utifrån den nya uppskattningen och bedömningen. Effekten av en ändrad uppskattning och bedömning ska, enligt BFNAR 2012:1 punkt 10.9, redovisas framåtriktat. Detta görs genom att effekten redovisas i resultatet enligt något av följande alternativ:

  • för det räkenskapsår då ändringen görs – om ändringen endast påverkar det räkenskapsåret
  • för det räkenskapsår då ändringen görs och för framtida räkenskapsår – om ändringen påverkar även dessa räkenskapsår.

Om en ändrad uppskattning eller bedömning är väsentlig ska man lämna en upplysning om karaktären på ändringen och effekten på tillgångar, skulder, intäkter och kostnader det innevarande räkenskapsåret (BFNAR 2012:1 punkt 10.10).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Effekten av en ändrad uppskattning och bedömning ska, enligt IAS 8 punkt 36, redovisas framåtriktat genom att den innefattas i resultatet enligt något av följande alternativ:

  • för den period då ändringen sker – om ändringen endast påverkar perioden i fråga
  • för den period då ändringen sker och för framtida perioder – om ändringen påverkar både den period då ändringen sker och framtida perioder.

Redovisa ändring

I den mån en ändrad uppskattning och bedömning ger upphov till ändringar i tillgångar och skulder, eller berör en post under eget kapital, ska ändringen redovisas genom att man justerar det redovisade värdet för den berörda tillgången, skulden eller posten under eget kapital, för den period i vilken ändringen sker (IAS 8 punkt 37).

Framåtriktad redovisning

Framåtriktad redovisning av effekten av en ändring i uppskattningar och bedömningar innebär att ändringen tillämpas på transaktioner, andra händelser och förhållanden från och med datumet för ändringen i en uppskattning och bedömning. En ändring i en uppskattning och bedömning kan påverka endast den aktuella periodens resultat eller både den aktuella periodens och framtida perioders resultat.

Exempelvis påverkar en ändrad uppskattning av beloppet för osäkra fordringar endast den aktuella periodens resultat, och redovisas därför under den aktuella perioden. En ändring av uppskattad nyttjandeperiod eller förväntad förbrukning av ekonomiska fördelar för en avskrivningsbar tillgång påverkar avskrivningen för den aktuella perioden och varje framtida redovisad period under tillgångens återstående nyttjandeperiod.

I båda fallen redovisas effekten av ändringen för aktuell period som intäkt eller kostnad under den aktuella perioden. Eventuell effekt på framtida perioder redovisas som intäkt eller kostnad för dessa framtida perioder (IAS 8 punkt 38).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. Det finns inga inskränkningar till IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel i föreskrifterna FFFS 2008:25 respektive FFFS 2008:26.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • FFFS 2008:26 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag [1]
  • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
  • IAS 8 Redovisningsprinciper [1] [2] [3] [4]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]