OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas olika beroende på vilken normgivning företaget tillämpar.

K1: förenklat årsbokslut

Regelverken innehåller inga särskilda bestämmelser om hur ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas. Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K1-regelverken.

Årsbokslut

Regelverket för årsbokslut (BFNAR 2017:3) innehåller inga särskilda bestämmelser om hur ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas. Läs om hur oreglerade frågor ska lösas enlig regelverket för årsbokslut.

K2: årsredovisning i mindre företag

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om hur ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas. Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K2-regelverket.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Effekten av en ändrad uppskattning och bedömning ska redovisas i den finansiella rapporten för innevarande räkenskapsår. Det redovisade värdet per balansdagen på tillgången, skulden eller posten under eget kapital fastställs utifrån den nya uppskattningen och bedömningen. Effekten av en ändrad uppskattning och bedömning ska, enligt BFNAR 2012:1 punkt 10.9, redovisas framåtriktat. Detta görs genom att effekten redovisas i resultatet enligt något av följande alternativ:

  • för det räkenskapsår då ändringen görs – om ändringen endast påverkar det räkenskapsåret
  • för det räkenskapsår då ändringen görs och för framtida räkenskapsår – om ändringen påverkar även dessa räkenskapsår.

Om en ändrad uppskattning eller bedömning är väsentlig ska ett större företag lämna en upplysning om karaktären på ändringen och effekten på tillgångar, skulder, intäkter och kostnader det innevarande räkenskapsåret (BFNAR 2012:1 punkt 10.10).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]