OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om bokföringsskyldigheten för försäkringsföretag, hur de ska avsluta sina räkenskaper och vilken normgivning de ska följa.

Bokföringsskyldighet

Ett försäkringsföretag är bokföringsskyldigt enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL. Ett försäkringsföretag ska ha kalenderår som räkenskapsår (1 kap. 6 § ÅRFL).

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

Företag som omfattas av ÅRFL ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 4 BFL). Årsredovisningen ska upprättas med stöd av reglerna i ÅRFL och föreskrifter från Finansinspektionen.

Offentliggöra årsredovisningen

Försäkringsföretagen ska lämna in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda (8 kap. 5 § ÅRFL). Handlingarna kan även överföras elektroniskt, undertecknade med elektronisk signatur (8 kap. 5a § ÅRFL).

Föreskrifter från Finansinspektionen

FI har med stöd av 1 kap. 4 § ÅRFL utfärdat föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:26). Föreskrifterna ska tillämpas av försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsföretag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043) när de upprättar årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter enligt ÅRFL.

FFFS 2008:26 innebär att försäkringsföretagen bör tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. IFRS är internationella redovisningsstandarder, godkända av EU, som ska tillämpas om de är förenliga med ÅRFL och föreskrifterna. Alla försäkringsföretag bör tillämpa RFR 2, Redovisning för juridiska personer, om inte annat följer av lag, annan författning, föreskrifterna och det allmänna rådet.

Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som har dispens

Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som har dispens enligt 1 kap. 1 § tredje stycket ÅRFL ska i stället tillämpa FI:s föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens (FFFS 2011:27).

I FFFS 2011:27 anges vilka undantag som medges från ÅRFL för de företag som har dispens, och vilka regler företagen, trots detta, ska tillämpa i FFFS 2008:26.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2]
  • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag [1] [2] [3] [4] [5]

Övrigt

  • FFFS 2008:26 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag [1] [2] [3]
  • FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag [1] [2]