OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vilka förutsättningar som gäller för att Skatteverket ska betala tillbaka mervärdesskatt eller punktskatt före ordinarie redovisningstidpunkt.

Redovisning i förtid kan ge förtidsåterbetalning

Den som före ordinarie redovisningstidpunkt lämnar en mervärdesskattedeklaration med överskjutande ingående mervärdesskatt eller en punktskattedeklaration med överskjutande punktskatt kan få den överskjutande skatten återbetalad i förtid. För att Skatteverket ska göra återbetalningen fordras dock att samtliga deklarationer har lämnats, se nedan (64 kap. 3 § SFL).

Redovisningstidpunkterna för skatter eller avgifter anges i 26 kap. 26,27, 28 eller 30 § SFL. Läs mer om detta i När ska en skattedeklaration lämnas.

Den skattskyldige måste ha lämnat deklarationer för samtliga skatter och avgifter

För att Skatteverket ska betala tillbaka den överskjutande ingående mervärdesskatten och den överskjutande punktskatten krävs att den skattskyldige också har lämnat deklaration för samtliga skatter och avgifter som ska redovisas senast den månad då den överskjutande skatten redovisas. Detta gäller dock inte deklarationer för redovisningsperioder som omfattas av ett omprövningsbeslut.

Den skattskyldige kan alltså inte få skatten återbetald förrän alla arbetsgivar-, mervärdesskatte- och punktskattedeklarationer som ska lämnas senast den månad då den överskjutande skatten redovisas har lämnats. Deklarationer för tidigare perioder ska också ha lämnats.

De redovisade skatterna och avgifterna ska räknas av före återbetalningen. Återbetalning ska inte ske om det finns något hinder enligt 64 kap. 4 § SFL.

Exempel: alla skatter och avgifter måste redovisas

En skattskyldig lämnar redovisning av överskjutande ingående mervärdesskatt för februari i början av mars. Ordinarie redovisningsdag är i april.

Skatteverket ska då inte betala tillbaka mervärdesskatten förrän den skattskyldige även har redovisat skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och punktskatt för februari med ordinarie redovisningsdag i mars samt efter det att avräkning har skett mot dessa.

Undantag: kommuner och landsting

Bestämmelsen om förtidsåterbetalning av mervärdesskatt och punktskatt gäller inte kommuner och landsting (64 kap. 3 § andra stycket SFL).

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar