OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Det förekommer att betalningsskyldiga av misstag betalar till fel skattekonto. Skatteverket ska då under vissa förutsättningar betala tillbaka pengarna.

Misstagsinbetalning

När en betalningsskyldig av misstag gjort fel vid inbetalning till Skatteverket, utan att Skatteverket bidragit till felet, kallas detta en misstagsinbetalning.

Misstaget består vanligtvis av att man angett fel person- eller organisationsnummer eller fel OCR-nummer vid inbetalningen. Om det felaktiga numret motsvarar någon annan persons skattekonto kommer inbetalningen kreditera dennes skattekonto. Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera att den som gör inbetalningen anger rätt identifikationsuppgifter. Det finns inte heller något hinder mot att betala någon annans skatt. Om avsikten var att betala till någon annans skattekonto, men inbetalaren därefter ångrat sig utgör detta inte en misstagsinbetalning.

Högsta domstolen har prövat frågan om Skatteverket är skyldiga att återbetala misstagsinbetalningar i NJA 2011 s. 739. Domstolen fann i domen att den civilrättsliga principen om condictio indebiti är tillämplig på misstagsinbetalningar till skattekontot.

Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar

För att Skatteverket ska kunna återbetala misstagsinbetalningen krävs att inbetalaren kan visa att det är en misstagsinbetalning och på vilket sätt det har blivit fel. Vidare krävs att inbetalaren reagerat inom kort tid efter att inbetalningen har gjorts och avstämning av skattekontot skett.

Om mottagaren inte har några invändningar mot att Skatteverket återbetalar finns det vanligtvis inga hinder mot detta. Återbetalning kan genomföras även om misstagsinbetalningen har avräknats mot mottagarens obetalda skatter eller avgifter. I sådant fall återställs mottagarens obetalda skatter och avgifter som om misstagsinbetalningen inte hade skett. Det har då ingen betydelse om mottagarens obetalda skatter och avgifter har lämnats för indrivning.

När återbetalning inte är möjlig

I följande situationer inte är möjligt att återbetala en misstagsinbetalning:

  • om inbetalningen har utbetalats till mottagaren så att det inte finns några pengar kvar hos Skatteverket som kan återbetalas
  • om inbetalningen har avräknats eller utmätts för mottagarens skulder hos andra myndigheter än Skatteverket eller för enskilda skulder och det inte finns några pengar kvar hos Skatteverket som kan återbetalas.

I dessa situationer förfogar Skatteverket inte längre över det inbetalda beloppet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2011 s. 739 [1]

Ställningstaganden

  • Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar till skattekontot [1]