OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vad som gäller vid utdelning i ett avstämningsbolag, en värdepapperfond och en specialfond. Ett avstämningbolag är ett bolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § ABL.

I vilka fall ska kupongskatt innehållas?

Den utdelningsberättigade ska skriftligen lämna de uppgifter till den som är skyldig att hålla inne kupongskatt som denne behöver för att kunna bedöma om den utdelningsberättigade är skattskyldig till kupongskatt eller inte.

Om det inte klart framgår av de tillgängliga uppgifterna att den utdelningsberättigade inte är skattskyldig så ska kupongskatt hållas inne i samband med att utdelningen betalas ut eller gottskrivs den utdelningsberättigades konto.

Även när utdelning inte har kunnat ske på grund av att det saknas uppgifter om den utdelningsberättigade ska kupongskatt hållas inne (7 §, 11 a–c §§ och 12 § KupL).

Utdelning till en utländsk kontraktsrättslig fond

Skatteverket anser att utländska kontrakträttsliga fonder kan vara utdelningsberättigade i kupongskattelagens mening. Eftersom de inte är utländska juridiska personer är de inte skattskyldiga till kupongskatt. Det finns då inte någon skyldighet att hålla inne kupongskatt vid utdelningen om fondens status är så klar att det framgår att den inte är skattskyldig. En förutsättning är att det är fråga om en kontrakträttslig fond som är civilrättsligt reglerad på ungefär samma sätt som svenska värdepappersfonder och specialfonder.

Vem ska hålla inne kupongskatt vid utdelning i ett avstämningsbolag?

Vem som ska hålla inne skatten beror på vem som betalar ut utdelningen och om aktierna är förvaltarregistrerade.

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § ABL (2 § KupL).

En central värdepappersförvarare betalar ut utdelningen

Om ett avstämningsbolag har gett uppdrag åt en central värdepappersförvarare att betala ut utdelningen så ska den centrala värdepappersförvararen hålla inne kupongskatt vid utbetalningen (7 § KupL).

En central värdepappersförvarare är ett företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (2 § KupL). Euroclear Sweden AB är en central värdepappersförvarare.

Bolaget eller någon bolaget anlitat betalar ut utdelningen

Om bolaget själv betalar ut utdelningen, eller anlitar någon annan än en central värdepappersförvarare för att göra detta, så är det bolaget, eller den bolaget anlitat för uppgiften, som ansvarar för att hålla inne kupongskatt (11 a § KupL).

Aktierna är förvaltarregistrerade

Om aktierna är förvaltarregisterade så är det förvaltaren som ska hålla inne kupongskatt (12 § KupL).

Vem ska hålla inne kupongskatt vid utdelning på andelar i en värdepappersfond eller specialfond?

Vem som har ansvar för att hålla inne kupongskatt vid utdelning på andelar i en värdepappersfond eller en specialfond beror på vem som förvaltar fonden.

Värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag ska bolaget hålla inne kupongskatt (11 b § KupL).

Ett fondbolag är ett aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (2 § KupL).

Andelarna är förvaltarregistrerade

Om andelarna är förvaltarregistrerade så är det förvaltaren som ska hålla inne kupongskatt (12 § KupL).

Specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare

Är det fråga om utdelning på en andel i en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare ska förvaltaren hålla inne kupongskatt (11 b § KupL).

En AIF-förvaltare är en juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2 § KupL).

Andelarna är förvaltarregistrerade

Om andelarna är förvaltarregistrerade så är det förvaltaren som ska hålla inne kupongskatt (12 § KupL).

Värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare är det förvaringsinstitutet som ansvarar för att hålla inne kupongskatt (11 c § KupL).

Ett förvaltningsbolag är ett utländskt företag som förvaltar en värdepappersfond i Sverige (2 § KupL).

Ett förvaringsinstitut är ett företag som är förvaringsinstitut enligt 1 kap. 1 § första stycket 15 lagen om värdepappersfonder eller 9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2 § KupL).

Hur mycket kupongskatt ska hållas inne?

Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen (5 § KupL).

Begränsningar i skatteuttaget p.g.a. bestämmelser i skatteavtal

Flera av de skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder begränsar Sveriges beskattningsrätt.

Direktnedsättning tillämpas i de flesta fall

Den som ska hålla inne kupongskatt ska följa bestämmelserna i aktuellt skatteavtal i samband med att skatten hålls inne (direktnedsättning) om det framgår att bestämmelserna är tillämpliga på den utdelningsberättigade. Detta gäller dock inte om det av skatteavtalet framgår att nedsättning bara kan ske genom återbetalning i efterhand (3 § första stycket KupF).

I fråga om Schweiz tillämpas återbetalning

Bestämmelser om att nedsättning ska ske genom återbetalning finns i skatteavtalet med Schweiz. Den utdelningsberättigade måste då ansöka om återbetalning.

Utbetalning till en utländsk förvaltare

En central värdepappersförvarare får tillämpa direktnedsättning vid utbetalning till en utländsk förvaltare under förutsättning att förvaltaren skriftligen förbundit sig att iaktta vissa krav gentemot den centrala värdepappersförvararen. Värdepappersförvararen får då hålla inne kupongskatt efter den högsta skattesats som gäller enligt skatteavtalet med det land där förvaltaren är hemmahörande (3 § andra stycket KupF).

Med en utländsk förvaltare avses den som i utlandet förvaltar aktier eller andelar i värdepappersfonder eller specialfonder och som enligt 5 kap. 14 § ABL, 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i stället för aktieägare eller andelsägare som är bosatta utomlands, kan föras in i aktieboken eller registret över innehavare av andelar (1 § andra stycket KupF).

Avdrag för anskaffningsutgiften på utskiftning vid lividation för bosatt inom EES

Skatteverket anser att vid uttag av kupongskatt på utskiftning vid likvidation ska avdrag för anskaffningsutgiften medges redan vid utbetalningstillfället när den utdelningsberättigade är bosatt inom EES. Eventuellt sparat lättnadsutrymme måste också beaktas.

Uppgift om innehållen kupongskatt

Den som har hållit inne kupongskatt ska senast fyra månader efter utdelningstillfället skriftligen lämna uppgift till den utdelningsberättigade om hur mycket kupongskatt som har hållits inne (7 § tredje stycket, 11 a–c §§ och 12 § KupL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig [1]
  • Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt? [1]