OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2015.

Gåvomottagarlagen innehåller regler för vilka beslut som är överklagbara och vilka beslut som inte är det. Överklagbara beslut kan för Skatteverkets räkning överklagas av det allmänna ombudet.

Vilka beslut får överklagas?

Följande beslut kan överklagas enligt gåvomottagarlagen (20 § GML):

  • beslut om godkännande enligt 6 § GML
  • beslut om förlängning av godkännande enligt 10 § GML
  • beslut om återkallelse av godkännande enligt 15 § GML
  • beslut om kontrollavgift enligt 17 § GML.

Observera att ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, även om det överklagas (16 § GML).

Andra beslut enligt GML, som t.ex. föreläggande enligt 14 §, får inte överklagas (20 § tredje stycket GML).

Beslut om återbetalning av ansökningsavgift finns inte reglerat i GML. För sådana beslut gäller förvaltningslagens bestämmelser (3 § FL) och dessa beslut är överklagbara enligt 22 § FL.

Överklagandebestämmelserna i GML reglerar överklagande av materiella beslut, men inte beslut som avgörs på formell grund som exempelvis avvisning på grund av för sen begäran om omprövning eller för sent överklagande. Sådana beslut får istället överklagas med stöd av FL.

Vem får överklaga?

Skatteverkets beslut enligt GML får överklagas av den som beslutet gäller och av allmänna ombudet hos Skatteverket (67 kap. 23 §).

Skatteverkets beslut enligt FL är inte överklagbara för Skatteverket.

Tidsfrister

Ett överklagande av ett beslut enligt GML ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (20 § första stycket GML, som hänvisar till 67 kap. 12 § SFL andra stycket 2). Observera att det gäller även beslut om kontrollavgifter (20 § andra stycket första meningen GML, som hänvisar till 67 kap. 12 § SFL andra stycket 6).

Ett överklagande från det allmänna ombudet ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för omprövning på initiativ av Skatteverket eller, om den tiden har gått ut, inom två månader från den dag då det överklagade beslutet meddelades (67 kap. 23 § SFL).

Det allmänna ombudets överklagande till fördel för den som beslutet gäller är således inte tidsbegränsad (66 kap. 19 § SFL), men har endast praktisk betydelse så länge det finns några handlingar bevarade (prop. 2010/11:165 sid 1096).

Om det allmänna ombudet vill överklaga ett beslut om kontrollavgift till nackdel för den som beslutet gäller räknas tiden på två år från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades (20 § GML andra stycket).

Beslut som överklagas med stöd av FL har en överklagandetid på tre veckor (23 § FL).

Ett överklagande påverkar inte skyldigheten att betala kontrollavgiften

Den enskildes överklagande av en kontrollavgift påverkar inte dennes skyldighet att betala avgiften inom den tid som anges i beslutet (se 19 § 2 GML som hänvisar till 68 kap. 1 § SFL). Anståndsreglerna i SFL är dock tillämpliga på kontrollavgifter (se 19 § 1 GML som hänvisar till 63 kap. SFL).

Skatteverket ska ompröva

Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätten men ska lämnas in till Skatteverket (67 kap. 6 § SFL). Skatteverket ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent ska Skatteverket avvisa det (67 kap. 19 § SFL).

Om överklagandet inte ska avvisas därför att det har kommit in för sent och det inte finns andra hinder mot omprövning ska Skatteverket snarast ompröva det överklagade beslutet (67 kap. 20 § SFL), s.k. obligatorisk omprövning.

Överklagandet förfaller om det överklagade beslutet ändras så som den klagande begär. Om Skatteverket ändrar beslutet på något annat sätt, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Detsamma gäller om Skatteverket på eget initiativ omprövar det överklagade beslutet till nackdel för den som beslutet gäller i en fråga som omfattas av överklagandet (67 kap. 21 § SFL).

En konsekvens av att 20 § GML reglerar överklaganden av materiella beslut är att någon obligatorisk omprövning inte ska göras när exempelvis ett beslut om återbetalning av ansökningsavgift eller beslut om avvisning överklagas. Däremot kan en omprövning enligt 27 § FL vara aktuell i en sådan situation. Även då förfaller överklagandet om det överklagade beslutet ändras så som den klagande begär (28 § FL).

Om formella förutsättningar för en sakprövning av det överklagade beslutet saknas ska Skatteverket överlämna överklagandet och övriga handlingar till domstolen utan att fatta ett obligatoriskt omprövningsbeslut. Om överklagandet avser en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol eller är föremål för prövning i sådan domstol får Skatteverket inte ompröva frågan. Någon obligatorisk omprövning ska då inte heller göras.

Om den obligatoriska omprövningen leder till att klaganden får delvis bifall till sitt yrkande eller om det överklagade beslutet inte alls ändras ska överklagandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet överlämnas till domstolen (67 kap. 22 § SFL och 25 § FL).

Ett fåtal formella krav

Ett överklagande ska vara skriftligt (3 § FPL och 23 § första stycket FL). Det går bra med vanligt brev, e-post eller fax eftersom det numera saknas krav på att överklagandet ska vara egenhändigt undertecknat.

Den enskilde kan vid sitt överklagande välja att anlita ombud. En person som uppger att han eller hon företräder någon annan ska i princip kunna styrka detta med en fullmakt. Det är domstolen som i första hand avgör om ombudets behörighet måste styrkas (49 § FPL). Paragrafen anses vara styrande även vid Skatteverkets hantering efter ett överklagande, vilket innebär att verket inför sitt obligatoriska omprövningsbeslut avgör i vilka fall en fullmakt ska begäras.

Rätt domstol

Ett överklagande ska prövas av den förvaltningsrätt där sökanden eller gåvomottagarens styrelse hade sitt säte, eller om sådant saknas, där förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades (67 kap. 8 § SFL).

För en utländsk sökande eller gåvomottagare som saknar säte eller förvaltning i Sverige ska överklagandet prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats (14 § andra stycket LAFD). Eftersom ärenden om godkännande av gåvomottagare för närvarande handläggs av Skattekontor Mariestad-Skövde innebär det att Förvaltningsrätten i Göteborg är den domstol som prövar dessa överklaganden.

Det krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten (67 kap. 27 § 2 och 7 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]