OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Fastighetsägaren och det allmänna ombudet hos Skatteverket får överklaga verkets beslut om fastighetstaxering.

Förutsättningar för att överklaga

Fastighetsägaren och det allmänna ombudet hos Skatteverket får överklaga verkets beslut om fastighetstaxering (21 kap. 1 § första stycket FTL). Beslut om fastighetstaxering är grundläggande beslut om fastighetstaxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.

Ett fastighetstaxeringsbeslut består av flera olika delfrågor. Man kan överklaga varje delfråga.

Fastighetsägaren får överklaga Skatteverkets beslut att avvisa en begäran om omprövning (21 kap. 1 § andra stycket FTL). Vidare får fastighetsägaren överklaga ett beslut om föreläggande som är förenat med vite (21 kap. 2 § FTL).

Fastighetsägarens överklagande

Om fastighetsägaren vill överklaga ett beslut om fastighetstaxering ska han eller hon göra det skriftligt (21 kap. 3 § första stycket FTL).

Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 december femte året efter taxeringsåret enligt huvudregeln (21 kap. 3 § första stycket FTL). Har fastighetsägare fått del av ett fastighetstaxeringsbeslut, som har meddelats efter den 30 juni femte året efter taxeringsåret, efter den 31 oktober får han eller hon komma in med ett överklagade inom två månader från den dag han eller hon fick del av beslutet (21 kap. 3 § första stycket FTL).

Skatteverket ska avvisa ett överklagande som har kommit in för sent om inte förseningen beror på att verket har lämnat en felaktig överklagandehänvisning (21 kap. 4 § första och andra styckena FTL). Om överklagandet har kommit in till allmän förvaltningsdomstol ska överklagandet inte avvisas om det har kommit in i rätt tid. Förvaltningsdomstolen ska genast överlämna överklagandet till Skatteverket (21 kap. 4 § tredje stycket FTL).

Allmänna ombudets överklagande

Skatteverket kan inte överklaga sina egna beslut. Man har därför inrättat en funktion som allmänt ombud hos verket.

Allmänna ombudet kan överklaga

  • när en och samma frågställning hanteras olika
  • i fråga om beslut som rör eller kan förväntas röra frågor av massmedialt intresse
  • när skattenämnden överröstat ordföranden i ett beslut och frågan är principiellt intressant.

Allmänna ombudets överklagande ska vara skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket inom de tidsfrister som gäller för omprövning av beslut på verkets initiativ, eller efter sådan tid, inom två månader från den dag Skatteverket meddelade det överklagade beslutet (21 kap. 7 § första stycket FTL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar