OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

En kontrolluppgift ska lämnas vid en avskattning av en pensionsförsäkring, ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto.

Pensionsförsäkring och avtal om tjänstepension

En kontrolluppgift ska lämnas när en pensionsförsäkring ska avskattas eller om det finns en risk för att försäkringen ska avskattas (22 kap. 10 § SFL).

En kontrolluppgift ska också lämnas för en avskattning eller vid en risk för en avskattning av ett avtal om tjänstpension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL). Läs om utländska tjänstepensionsinstitut i Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), del 1, avsnitt 45.2.7.

Vem ska lämna en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas av försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet (22 kap. 10 § andra stycket och 11 § SFL).

För vem ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas för en fysisk person eller ett dödsbo (22 kap. 10 § andra stycket och 22 kap. 11 § SFL).

Begränsat skattskyldig

En sådan kontrolluppgift ska också lämnas för en fysisk person som är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

En kontrolluppgift ska innehålla identifikationsuppgifter för

Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om

Med det kapital som hänför sig till försäkringen avses både försäkringens tekniska återköpsvärde och den del av försäkringsföretagets överskott som skäligen kan anses höra till försäkringen (prop. 2007/08:55 s. 107).

Motsvarande information ska även lämnas i en kontrolluppgift av ett utländskt tjänstepensionsinstitut (22 kap. 11 § SFL).

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om underlag för avskattning ska lämnas på blankett 2230 eller 2230B (engelska).

Begränsat skattskyldig

Om kontrolluppgiften gäller en begränsat skattskyldig person ska kontrolluppgiften som huvudregel innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

Kontrolluppgiften ska också innehålla en uppgift om medborgarskap (5 kap. 8 § SFF).

När ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska kommit in till Skatteverket senast 14 dagar efter att den händelse inträffat som medförde avskattningen eller risk för avskattningen av pensionsförsäkringen eller avtalet om tjänstepension (24 kap. 2 § SFL).

Försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska också informera den person som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Pensionssparkonto (IPS)

En kontrolluppgift ska lämnas när ett pensionssparkonto ska avskattas (15 kap. 2 § andra stycket SFL).

Vem ska lämna en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas av pensionssparinstitutet (15 kap. 2 § andra stycket och 4 § SFL).

För vem ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas för en fysisk person och ett dödsbo (15 kap. 3 § SFL).

Begränsat skattskyldig

En sådan kontrolluppgift ska också lämnas för en fysisk person som är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 §  SFL)

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

En kontrolluppgift ska innehålla bl.a.

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL).

Begränsat skattskyldig

Om kontrolluppgiften gäller en begränsat skattskyldig person ska kontrolluppgiften som huvudregel innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

Kontrolluppgiften ska också innehålla en uppgift om medborgarskap (5 kap. 8 § SFF).

När ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår då den händelse som medförde avskattningen inträffade (24 kap. 1 § SFL).

Pensionssparinstitutet ska informera den som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1) [1]