OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Revisorn kan använda sig av föreläggande inom revisionen för att se till att den reviderade fullgör sina skyldigheter.

När föreläggande kan användas

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldig­heter enligt 8–11 §§ SFL att fullgöra dem (41 kap. 12 § SFL). Den reviderade är bl.a. skyldig att lämna tillträde till verksamhetslokalerna, tillhandahålla handlingar och lämna upplysningar samt i övrigt ge revisorn den hjälp som behövs vid revisionen.

Ett föreläggande kommer normalt ifråga när den reviderade redan vägrat att fullgöra någon av sina skyldigheter (prop. 2010/11:165 s. 874). Enligt Skatteverkets bedömning måste också med ”vägrat” jämställas passivitet, t.ex. när den reviderade inte hörs av.

Föreläggande inom revisionen kan användas

Vitesföreläggande i revisionen

Ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § SFL kan förenas med vite enligt 44 kap. 1 § SFL. Något krav på att Skatteverket ska ha skickat ut ett vanligt föreläggande innan ett vitesföreläggande sänds ut finns inte utan det räcker att förutsättningarna för vanligt föreläggande är för handen.

För att vitesföreläggande ska få användas krävs att den reviderade genom sitt förhållningssätt redan har visat sin ovilja eller passivitet att fullgöra sina förpliktelser under revisionen.

Det finns i vissa situationer ett förbud mot att förena ett föreläggande med vite, ett s.k. vitesförbud (44 kap. 3 § SFL).

Undantag från granskning

När Skatteverket genom föreläggande inom revisionen begär in handlingar finns det möjlighet för den reviderade att begära undantag från kontroll för dessa.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]