OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

En deklarationsskyldig som fått anstånd med att lämna skattedeklaration kan få anstånd med att betala skatten och avgiften.

När kan anstånd beviljas?

Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna skattedeklaration enligt 36 kap. 5 § SFL, får verket också bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt och de avgifter som ska redovisas i deklarationen. Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna mervärdesskattedeklaration enligt 36 kap. 6 § SFL, ska verket bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt som ska redovisas i deklarationen (63 kap 3 § SFL). En ansökan om anstånd med att lämna skattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den dag då deklarationen skulle ha lämnats. Samma tidpunkt gäller ansökan om anstånd med betalningen. Om möjligheten att få anstånd med att lämna skattedeklaration borfallit finns det inte heller möjlighet att få anstånd med inbetalningen enligt 63 kap. 3 § SFL.

Normalt ska den som är skyldig att betala skatt eller avgift betala ett beräknat skatte- eller avgiftsbelopp, vilket så nära som möjligt kan antas överensstämma med beloppet enligt kommande skattedeklaration. Denna betalning ska finnas bokförd på Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar på ordinarie förfallodag. I de fall det definitiva beloppet inte är känt bör beloppet uppskattas. Beloppet för mervärdesskatt och punktskatt bör beräknas till genomsnittet av skatt att betala de tre senaste redovisningsperioderna under vilka företaget haft mervärdesskatt eller punktskatt att betala. Vid beräkningen bör hänsyn tas till att redovisningsperioderna kan ha olika längd. Övriga skatter beräknas till genomsnittet för de tre senaste redovisningsperioderna (prop. 1996/97:100 s. 611).

Anstånd med betalning bör inte medges på grund av omständigheter som endast har betydelse för möjligheten att lämna skattedeklaration t.ex. genom datorfel eller sjukdom hos den som anlitas för att upprätta deklarationen.

Hur långt får anståndet vara?

Beviljas anstånd med betalningen bör anstånd med att lämna skattedeklaration och att betala skatt inte omfatta längre tid än två veckor. För att den skattskyldige ska få anstånd med såväl redovisningen som betalningen ska Skatteverket fatta två beslut.

Om anstånd med att lämna skattedeklaration beviljas för längre period än två veckor bör anståndet normalt förenas med villkor om betalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1]