OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Den som har trängselskatt och tilläggsavgift att betala kan i vissa fall få anstånd med inbetalningen.

Vilka regler gäller för anstånd med trängselskatt?

Vid begäran om anstånd med betalning ska bestämmelserna i 63 kap. 2, 4–7 och 23 §§, 65 kap. 4 § första stycket och 7 § samt 67 kap. 5 § första stycket 6 SFL tillämpas. Med skattetillägg avses tilläggsavgift (17 § LTS).

När ska anstånd beviljas?

Skatteverket ska, efter skriftlig ansökan, bevilja anstånd med inbetalning av trängselskatt om det är tveksamt enligt 63 kap. 4 § SFL hur stort belopp som kommer att behöva betalas. Anstånd enligt 63 kap. 5 § SFL är inte aktuellt när det gäller trängselskatt då det inte kan anses röra sig om några betydande belopp.

Hur länge kan Skatteverket ge anstånd med inbetalning av trängselskatt?

Anståndstiden för ändringsanstånd får bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett anståndet (63 kap. 6 § SFL).

Anstånd med tilläggsavgift

Om trängselskatt inte betalas i rätt tid enligt 12 § LTS eller inom den tid som anges i Skatteverkets beslut enligt 15 § eller 15 a § LTS ska en tilläggsavgift påföras den skattskyldige med 500 kr.

Bestämmelserna i 63 kap. 7 § SFL som avser anstånd med inbetalning av skattetillägg och kontrollavgift gäller även för tilläggsavgift.

Anstånd till fördel för det allmänna

Skatteverket får medge anstånd med betalning av skatt eller avgift om det kan antas vara till fördel för det allmänna d.v.s. borgenärsanstånd eller handläggningsanstånd (63 kap. 23 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar