OBS: Detta är utgåva 2015.8. Visa senaste utgåvan.

F-skatt och SA-skatt ska i normalfallet betalas med lika stora belopp varje månad. Betalning ska göras från och med beskatt­nings­årets andra månad till och med månaden efter beskattningsåret

F-skatt och SA-skatt ska betalas varje månad

Den som är godkänd för F-skatt och den som ska betala SA-skatt ska betala sin debiterade preliminära skatt med lika stora belopp varje månad. Den skattskyldige ska betala sin skatt från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång (62 kap. 4 § första stycket SFL).

Förfallodagar för debiterad preliminär skatt

Förfallodagarna för debiterad preliminär skatt är den 17 i januari och augusti och den 12 i övriga månader (62 kap. 4 § andra stycket SFL). För den som redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner är förfallodagen även i augusti den 12.

Om den ordinarie förfallodagen infaller på en helgdag så blir förfallodagen nästa vardag (2 § lag [1930:173] om beräkning av lagstadgad tid).

Fysiska personers och dödsbons beskattningsår är alltid kalenderåret

Fysiska personer och dödsbon ska betala den debiterade preliminära skatten under perioden februari till januari. Det har ingen betydelse om de har ett förlängt eller förkortat första räkenskapsår för sin näringsverksamhet. Beskattningsåret är ändå alltid 12 månader (3 kap. 4 § andra stycket SFL).

Juridiska personers beskattningsår följer räkenskapsåret

För juridiska personer är det egentliga beskattningsåret samma år som företagets räkenskapsår. Den debiterade preliminära skatten ska beräknas på underlag av inkomsterna under räkenskapsåret.

Juridiska personer med brutet räkenskapsår

Juridiska personer som inte är dödsbon kan ha brutet räkenskapsår. Svenska juridiska personer kan ha räkenskapsår som slutar den sista dagen i någon av årets månader och utländska juridiska personer kan ha räkenskapsår som slutar vilken dag som helst under månaden.

När en juridisk person byter räkenskapsår kan den ha förkortat eller förlängt räkenskapsår. Under övergångsåret kan den debiterade preliminära skatten fördelas på mer eller mindre än 12 månader beroende på beskattningsårets längd. Vid beslut om debiterad preliminär skatt avses med godkänt beskattningsår vissa definierade perioder. Läs mer om beskattningsår.

Exempel: hur ett nystartat bolag med brutet räkenskapsår fasas in i ett godkänt beskattningsår

Ett nystartat bolag med beskattningsåret 1 mars 2012 till 28 februari 2013 skickar in en skatte- och avgiftsanmälan (SOA) så att Skatteverket hinner besluta om debiterad preliminär skatt den 20 mars 2012. Bolaget ska betala sin skatt för perioden mars 2012 till april 2013 varje månad med första förfallodag den 12 april 2012 och med sista förfallodag den 12 maj 2013. Nästa beskattningsår avses vara perioden 1 maj 2013 till 30 april 2014, det godkända beskattningsåret. Det året ska bolaget betala sin preliminära skatt på tolv olika förfallodagar från den 12 juni 2013 till den 12 maj 2014.

Skatteverkets beslutsdag styr förfallodagen

Skatteverket kan besluta om debiterad preliminär skatt när som helst under beskattningsåret fram till och med sjätte månaden efter beskattningsårets utgång.

Betalningsperioden blir kortare om Skatteverket beslutar om debiterad preliminär skatt efter den 20 i beskattningsårets första månad (62 kap. 5 § SFL).

Om Skatteverket fattar beslut efter den 20 i beskattningsårets sista månad, infaller den första förfallodagen i andra månaden därefter. Då finns inte något utrymme för att dela upp betalningen på olika förfallodager. Hela skatten ska betalas på förfallodagen i andra månaden efter att beslutet registrerats (62 kap. 5 § tredje stycket SFL).

Olika förfallodag om Skatteverket beslutar senast den 20 i en månad eller efter den 20 i månaden

Om Skatteverket beslutar om debiterad preliminär F-skatt eller SA-skatt senast den 20 i en månad ska den skattskyldige betala det första delbeloppet av skatten senast på förfallodagen i månaden efter beslutet. Om Skatteverket beslutar efter den 20 ska första delbeloppet betalas i andra månaden därefter. Hela skatten som ska betalas fördelas på förfallodagarna i de månader som finns kvar fram till och med första månaden efter beskattningsårets utgång.

Förfallodagar när Skatteverket beslutar om debiterad preliminär skatt sent under beskattningsåret

Förfallodagar för skattskyldiga med kalenderår som beskattningsår när beslutet fattats sent

Om den skattskyldige har kalenderår som beskattningsår och Skatteverket fattar beslutet sent under året ska den skattskyldige betala hela skatten vid ett enda tillfälle enligt tabellen.

Beskattningsår

Beslutsdag

Förfallodag

Kalenderår

20 december

17 januari

Kalenderår

21 december

12 februari

Förfallodagar för skattskyldiga med annat räkenskapsår än kalenderår när beslutet fattats sent.

Om den skattskyldige har ett annat räkenskapsår än kalenderåret, fasas det egentliga beskattningsåret som är räkenskapsåret in i ett av de godkända beskattningsåren. Då ska han eller hon betala hela den preliminära skatten vid ett enda tillfälle enligt tabellen.

Godkänt beskattningsår

Beslutsdag

Förfallodag

1 jan–31 december

20 december

21 december

17januari

12 februari

1 maj–30 april

20 april

21 april

12 maj

12 juni

1 juli–30 juni

20 juni

21 juni

12 juli

17 augusti

1 september–31 aug

20 augusti

21 augusti

12 september

12 oktober

Undantag: säsongsverksamhet

För dem som bedriver näringsverksamhet endast under en del av året får Skatteverket efter ansökan besluta att debiterad preliminär skatt bara ska betalas vissa kalendermånader under året. Läs om debiterad preliminär skatt vid säsongsverksamhet.

Undantag: nystartad verksamhet

För nystartade näringsverksamheter kan Skatteverket, efter ansökan, ge uppskov med den första betalningen av F- eller SA-skatt i tre månader.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]