OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2024.

Det är bilens ägare som är skattskyldig för trängselskatt. Skattskyldigheten inträder när den skattepliktiga bilen passerar en betalstation i Stockholms eller Göteborgs kommun.

Bilens ägare är skattskyldig

Det är bilens ägare som är skattskyldig.

En person anses äga en bil om denne, när skattskyldigheten inträder, står eller bör stå som ägare i vägtrafikregistret. Om en bil används med stöd av saluvagnslicens, är det den som innehar licensen när skattskyldigheten inträder som är skattskyldig. En person anses även äga en bil om denne, när skattskyldigheten inträder står som ägare i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavaren finns registrerad i det utländska registret, innehavaren (8 § LTS).

Om en bil ägs av någon som inte har fyllt 18 år gäller det som sägs i LTS om ägaren för den som är förmyndare för ägaren (4 a § LVTR).

En bil kan civilrättsligt ha en eller flera ägare. I vägtrafikregistret anges endast en ägare, och det är den som är skattskyldig för skattepliktiga passager. En saluvagnslicens kan bara innehas av en person.

I ett mål om trängselskatt ska ägarbegreppet inte prövas, det vill säga vem som ska anses som skattskyldig. Om det är oklart vem som äger ett fordon ska själva ägarfrågan prövas i ett eget mål (prop. 2003/04:145 s. 110).

Även den som köpt en bil på kredit med förbehåll om återtaganderätt eller leasar den, d.v.s. har rätt att använda bilen under en bestämd tid av minst ett år, anses som ägare till bilen (4 § LVTR).

När skattskyldigheten inträder

Skattskyldigheten inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en betalstation i Stockholms kommun eller vid passage av en betalstation i Göteborgs kommun (9 § LTS).

Med att bilen brukas vid passage menas att den passerar en betalstation med eller utan motorn påslagen. Det innebär att den anses passera även om den bogseras, puttas eller på något annat sätt förs förbi betalstationen. Däremot anses bilen inte passera om den dras av ett annat fordon på så sätt att dess ena hjulpar är upplyft av dragfordonet medan det andra rullar på vägen. Skattskyldighet anses inte heller inträda för bilar som fraktas på släpvagnar eller transporteras på biltransporter (prop. 2003/04:145 s. 47).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:558) om vägtrafikregister [1] [2]
  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2]

Övrigt

  • Trängselskatt i Göteborg [1]
  • Trängselskatt i Stockholm [1]

Referenser inom trängselskatt