Det är bilens ägare som är skattskyldig för trängselskatt. Skattskyldigheten inträder när den skattepliktiga bilen passerar en betalstation i Stockholms eller Göteborgs kommun.

Bilens ägare är skattskyldig

Det är bilens ägare som är skattskyldig för trängselskatt (8 § första stycket LTS).

En person anses äga en bil om denne, när skattskyldigheten inträder, står eller bör stå som ägare i vägtrafikregistret. Om en bil används med stöd av saluvagnslicens, är det den som innehar licensen när skattskyldigheten inträder som är skattskyldig. En person anses även äga en bil om denne, när skattskyldigheten inträder står som ägare i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavaren finns registrerad i det utländska registret, innehavaren (8 § andra stycket LTS).

Även den som köpt en bil på kredit med förbehåll om återtaganderätt eller leasar den, d.v.s. har rätt att använda bilen under en bestämd tid av minst ett år, anses som ägare till bilen (jmf. 3 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, LFRA).

Om en bil ägs av någon som inte har fyllt 18 år gäller det som sägs i LTS om ägaren för den som är förmyndare för ägaren (jmf. 4 § LFRA).

En bil kan civilrättsligt ha en eller flera ägare men i vägtrafikregistret anges endast en ägare och det är den som är skattskyldig för trängselskatt. I ett mål om trängselskatt ska ägarbegreppet inte prövas, det vill säga vem som ska anses som skattskyldig. Om det är oklart vem som äger ett fordon ska ägarfrågan prövas i ett eget mål (prop. 2003/04:145 s. 110).

När skattskyldigheten inträder

Skattskyldigheten inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en betalstation i Stockholms kommun eller vid passage av en betalstation i Göteborgs kommun (9 § LTS).

Med att bilen brukas vid passage menas att den passerar en betalstation med eller utan motorn påslagen. Det innebär att den anses passera även om den bogseras, puttas eller på något annat sätt förs förbi betalstationen. Däremot anses bilen inte passera om den dras av ett annat fordon på så sätt att dess ena hjulpar är upplyft av dragfordonet medan det andra rullar på vägen. Skattskyldighet anses inte heller inträda för bilar som fraktas på släpvagnar eller transporteras på biltransporter (prop. 2003/04:145 s. 47).

Trängselskatt och elektronisk vägtullstjänst (EETS)

Syftet med EETS är att väganvändare ska kunna betala vägtullar i Europa samlat genom en faktura (jfr prop. 2021/22:118 s. 28f). Betalningsförmedlare ska därefter fördela betalningen till berörda avgiftsupptagare. Genom ändringar i lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem (LEV) omfattas numera även trängselskatt.

I EETS förekommer några centrala aktörer och begrepp (4 § LEV).

Med vägtullstjänst avses en tjänst som ska göra det möjligt för en väganvändare att genom ett avtal med en betalningsförmedlare kunna samla betalningen för resor i alla vägtullssystem som betalningsförmedlaren verkar i, till en faktura.

EETS-betalningsförmedlare tillhandahåller vägtulltjänster och sköter alla kontakter med avgiftsupptagarna inom EETS.

En avgiftsupptagare är en myndighet eller juridisk person som genom ett elektroniskt vägtullsystem tar upp vägtullar.

Väganvändare är den som har träffat avtal med en betalningsförmedlare om en vägtullstjänst.

EETS-väganvändare är den som har träffat avtal med en EETS- betalningsförmedlare om att få tillgång till EETS.

Kompletterande information

Omprövning av beslut

Överklagande av beslut

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1] [2] [3]
  • Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem [1]
  • Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem [1]
  • Lag (2019:370) om fordons registrering och användning [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2]
  • Proposition 2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem [1]

Övrigt

  • Trängselskatt i Göteborg [1]
  • Trängselskatt i Stockholm [1]

Referenser inom trängselskatt