OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2024.

Skatteverket kan befria en skattskyldig från trängselskatt eller tilläggsavgift i vissa situationer. Om trängselskatt eller tilläggsavgift inte betalas i rätt tid får en skattepliktig bil under vissa förutsättningar inte användas innan skatten blir betald. Undantag från användningsförbud ska medges för ett visst fordon om det finns särskilda skäl.

Det måste vara uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften

Det kan i vissa fall vara uppenbart oskäligt att en skattskyldig ska betala hela eller en del av en trängselskatt eller tilläggsavgift. Skatteverket får då, självmant eller efter att den skattskyldige ansökt om det, återbetala skatten eller avgiften eller besluta att den skattskyldige inte behöver betala den (18 § LTS).

Skatteverket är skyldig att pröva frågan om befrielse efter ansökan av den skattskyldige men ska även ta upp frågan utan en sådan begäran om det finns skäl till det (prop. 2003/04:145 s. 64).

Möjligheten att befria från skatt eller avgift, eller att återbetala ett redan inbetalt belopp, bör användas restriktivt och främst i situationer då bilägaren har blivit betalnings­skyldig utan att vara orsak till det själv och utan att kunna hindra det (prop. 2003/04:145 s. 112 f).

När det finns skäl att befria från skatt eller avgift

Nedan anges exempel på situationer då det kan anses uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt eller tilläggsavgift.

Bilen är stulen

Det kan anses uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt och/eller tilläggsavgift om den skattskyldige genom t.ex. en polisanmälan kan visa att bilen var stulen när den passerade betalstationen (prop. 2003/04:145 s. 112 f).

Bilen har använts vid en nödsituation

Om bilen använts vid en nödsituation kan det finnas skäl för befrielse från trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 64).

Fel från myndighet

Om Transportstyrelsen eller någon annan myndighet har gjort något fel vid hanteringen av trängselskattesystemet, t.ex. när de informerat trafikanterna, kan det utgöra grund för befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift (prop.2003/04:145 s. 64).

Avspärrningar eller liknande

Det kan anses som uppenbart oskäligt att man ska betala trängselskatt om man tvingats passera en betalstation p.g.a. avspärrningar eller liknande (prop. 2003/04:145 s. 112 f).

Rättsfall: passerade betalstation på grund av trafikolycka och befriades från trängselskatt

Skatteverket fastställde att A var skyldig att betala trängselskatt för två passager den 16 februari 2006. A överklagande och uppgav att hans avsikt hade varit att svänga av i en korsning strax före betalstationen. Vid korsningen körde en buss på hans bil så att den hamnade i korsningen. Han körde då bilen till andra sidan av korsningen för att anmäla skadan. Därifrån kunde han inte svänga in i korsningen direkt, utan att färdas mot trafiken. Därför måste han passera betalstationen och därefter vända tillbaka till korsningen och på nytt passera betalstationen. Skatteverket bestred A:s överklagande.

Förvaltningsrätten ansåg att det inte kunde ses som uppenbart oskäligt att ta ut skatten, men kammarrätten däremot biföll A:s överklagande. Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att förvaltningsrättens dom skulle fastställas, eftersom A själv hade valt att placera bilen så att två skattepliktiga passager hade uppkommit.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog Skatteverkets överklagande då de ansåg att det inte var rimligt att begära att A skulle ha agerat på något annat sätt än han gjorde när hans bil blev påkörd. Situationen var därför sådan att det framstod som uppenbart oskäligt att ta ut trängelskatt för de två passagerna. Skatteverkets överklagande avslogs därför (RR 2008-10-06, mål nr 6944-06).

När det inte finns skäl att befria från skatt eller avgift

Nedan anges exempel på situationer då det inte kan anses uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt eller tilläggsavgift.

Rättsfall: betalat trängselskatten till fel konto hos Transportstyrelsen

K:s man har för hennes räkning betalat in trängselskatt till Transportstyrelsens konto för fordonsskatt. Eftersom det inte har funnits någon betalning bokförd på Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt på förfallodagen har K påförts en tilläggsavgift. Frågan i målet har varit om K ska befrias, helt eller delvis, från tilläggsavgiften.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är en förutsättning för befrielse att det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Det finns dock en restriktivitet i uttrycket uppenbart oskäligt, vilket framhålls i de uttalanden som gjorts i förarbetena till lagen om trängselskatt. Enligt dessa uttalanden ska möjligheten till befrielse i första hand utnyttjas när bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan detta exempelvis vara att en myndighet gett missvisande information, att bilen blivit stulen eller att färdvägen har ändrats på grund av avspärrning. Då skyldigheten att betala tilläggsavgift i detta fall beror på ett misstag som begicks vid inbetalningen framstår det enligt Högsta förvaltnings­domstolens mening inte som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften (HFD 2012-10-22, mål nr 7021-11).

Rättsfall: angett kommande månads OCR-nummer som referens vid betalning

C har av misstag förväxlat två avier (november och december månad) för trängselskatt, och har vid betalningen använt sig av kommande månads OCR-nummer och belopp som referens. Detta har gjort att skatten för november månad bokförts för sent och C har påförts en tilläggsavgift. Frågan i målet har varit om C ska befrias, helt eller delvis, från tilläggsavgiften.

Högsta förvaltningsdomstolen börjar med att konstatera att inbetalningen C gjorde där OCR-nummer för december månad angavs inte till någon del kan anses avse betalning av trängselskatt för november månad. Högsta förvaltningsdomstolen anger vidare att befrielse från tilläggsavgift förutsätter att det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Den restriktivitet som ligger i uttrycket uppenbart oskäligt understryks av de uttalanden som gjorts i förarbetena till lagen om trängselskatt. Enligt dessa uttalanden ska möjligheten till befrielse användas främst i fall där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan detta exempelvis vara att en myndighet gett missvisande information, att bilen blivit stulen eller att färdvägen har ändrats på grund av avspärrning. Då skyldigheten att betala tilläggsavgift i detta fall är hänförlig till ett misstag som begicks vid inbetalningen framstår det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften (HFD 2012-10-22, mål nr 7022-11).

Undantag från användningsförbud

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att en viss bil får användas trots att ett användningsförbud gäller för fordonet (18a § LTS).

Vad som menas med särskilda skäl framgår i motsvarande bestämmelser om fordonsskatt (prop. 2014/15:1 s.314).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012-10-22, mål nr 7021-11 [1]
  • HFD 2012-10-22, mål nr 7022-11 [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2] [3] [4] [5]
  • Proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 [1]

Referenser inom trängselskatt