OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

En premiebefrielseförsäkring är en sjukförsäkring som ska betala försäkringspremien för en annan försäkring om den försäkrade blir oförmögen att arbeta.

Klassificeras som huvudförsäkringen

En premiebefrielseförsäkring är en sjukförsäkring och har till syfte att betala försäkringspremien för en annan försäkring vid arbetsoförmåga. Den kombineras alltid med en annan försäkring och hör till samma slag av försäkring som huvudförsäkringen. En premiebefrielseförsäkring som kombineras med en pensionsförsäkring klassificeras som en pensionsförsäkring (58 kap. 3 § IL).

Försäkringen betalar premierna vid sjukdom

En premiebefrielseförsäkring fungerar på så vis att när försäkringstagaren till en privat pensionsförsäkring t.ex. drabbas av långvarig arbetsoförmåga träder premiebefrielseförsäkringen in och betalar den premie som försäkringstagaren själv skulle ha betalat för sin pensionsförsäkring. Premiebefrielseförsäkringen befriar med andra ord försäkringstagaren från skyldigheten att betala vissa premier enligt försäkringsavtalet. Försäkringsgivaren övertar i stället betalningen så länge försäkringstagarens arbetsförmåga är nedsatt.

Premiebefrielseförsäkringen kan också kopplas till en tjänstepensionsförsäkring vilket innebär att när en anställd t.ex. blir sjuk träder premiebefrielseförsäkringen in och betalar den premie som arbetsgivaren annars skulle ha betalat för tjänstepensionsförsäkringen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]