OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Här läser du om vem som får göra pensionssparavdrag och vilka olika typer av pensionssparande i Sverige och i utlandet som kan dras av.

Vem får göra avdraget?

Pensionssparavdrag får bara göras av

 • den som äger en pensionsförsäkring och som har betalat premier till denna
 • den som är pensionssparare enligt lagen om individuellt pensionssparande och som har gjort inbetalningar på ett eget pensionssparkonto (59 kap. 2 § första stycket IL).

Pensionssparavdrag får göras av den som är obegränsat skattskyldig i Sverige, som är anställd och som helt saknar pensionsrätt i anställning. I vissa fall kan ett sådant avdrag göras även av den som är begränsat skattskyldig (59 kap. 1 a och 16 §§ IL).

Den som bedriver en enskild näringsverksamhet, är delägare i ett enkelt bolag, partrederi, handelsbolag, kommanditbolag eller i en europeisk ekonomisk intressegemenskap (EEIG) har rätt att göra pensionssparavdrag i näringsverksamheten (16 kap. 32 § IL). Samma sak gäller för ett dödsbo som bedriver näringsverksamhet. I alla dessa fall ska försäkringen respektive pensionssparavtalet ha tecknats av den person som ålders- eller sjukpensionen avser.

Pensionssparavdrag kan inte göras för en premie för en pensionsförsäkring som förvärvats genom bodelning under äktenskapet utan att det pågått något mål om äktenskapsskillnad (59 kap. 2 § andra stycket IL). Inte heller kan avdrag göras för privat sparande i en pensionsförsäkring som ägs av en arbetsgivare (59 kap. 2 § tredje stycket IL).

Pensionsförsäkring

En försäkring är en pensionsförsäkring om den uppfyller de kvalitativa villkoren i 58 kap. 4, 6 och 816 b §§ IL (58 kap. 2 § IL). Även en utländsk försäkring som meddelats i en försäkringsrörelse inom EES-området och som uppfyller de svenska kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring är en pensionsförsäkring (58 kap. 4 § IL).

Försäkring som anses som en pensionsförsäkring

En utländsk försäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren kan ändå anses som en pensionsförsäkring under vissa förutsättningar (58 kap. 5 § IL). Även en utländsk försäkring för vilken Skatteverket lämnat ett särskilt medgivande anses som en pensionsförsäkring (58 kap. 5 § tredje stycket IL).

Även en försäkring som ska anses som en pensionsförsäkring omfattas av sådant pensionssparande som kan dras av. Detta innebär att de avdragsbegränsningar som gäller för en pensionsförsäkring också ska tillämpas för en försäkring som ska anses som en pensionsförsäkring.

Premiebefrielseförsäkring

En pensionsförsäkring kan kombineras med en premiebefrielseförsäkring. Vid betalning av premien för pensionsförsäkringen ingår då i premien för denna en del som avser premiebefrielseförsäkringen. Detta innebär att även premien för premiebefrielseförsäkringen ger rätt till pensionssparavdrag inom de beloppsramar som gäller.

En premiebefrielseförsäkring ger rätt till premiebefrielse eller nedsättning av premien. Det kan dock inträffa att en försäkringstagare redan har hunnit betala in och göra avdrag för hela premien på den försäkring som försäkringsgivaren p.g.a. premiebefrielseförsäkringen ska stå för. I sådana fall återbetalar försäkringsgivaren de inbetalda premierna. Återbetalningen ska inte betraktas som pension utan försäkringstagaren anses i stället ha betalat premier som motsvarar de ursprungligen inbetalade premierna minskade med det återbetalade beloppet, d.v.s. nettot. Avser återbetalningen premier som betalats in tidigare år ska rättelse av det då medgivna avdraget göras genom omprövning. Har det tidigare avdraget gjorts i inkomstslaget näringsverksamhet innebär en rättelse följdändringar för den särskilda löneskatten på pensionskostnader (SLP) och underlaget för egenavgifter (KRNS 2007-06-20, mål nr 357-359-06).

Exempel: återbetalning på grund av en premiebefrielseförsäkring

A har betalat in 10 000 kr per år till en privat pensionsförsäkring under två år. Premierna innefattar också premie för en premiebefrielseförsäkring. A har dragit av premierna i inkomstdeklarationerna. För ”år 2” har Skatteverket ännu inte fattat beslut om slutlig skatt. A råkade under ”år 1” ut för en olyckshändelse och har varit sjukskriven en längre tid. Efter utredning har försäkringsbolaget under ”år 2” bedömt att olyckshändelsen medför en bestående nedsatt arbetsförmåga för A med 60 procent. Eftersom premien för pensionsförsäkringen har omfattat även en premiebefrielsedel ska premiebefrielseförsäkringen träda in och betala den premie/del av premie som A själv i annat fall skulle ha betalat. Försäkringsutredningen har blivit klar först under ”år 2” och försäkringsbolaget har under detta år betalat tillbaka 12 000 kr, d.v.s. 60 procent av de premier som betalats in under ”år 1” och ”år 2”.

Den del av återbetalningen som avser ”år 1” ska minska de ursprungligen inbetalade premierna och det avdrag som gjorts ”år 1” ska rättas genom omprövning. Avdrag ska medges med enbart 4 000 kr. Den del av återbetalningen som avser ”år 2” ska reducera det avdrag som yrkats detta år och avdrag medges med resterande 4 000 kr. Om A är näringsidkare kan rättelserna innebära följdändringar för SLP och för underlaget för egenavgifter.

Individuellt pensionssparkonto (IPS)

Ett pensionssparkonto är ett sådant konto som avses i lag (1993:931) om individuellt pensionssparande. Om IPS kan du läsa under Civilrättsliga bestämmelser om ett pensionssparkonto (IPS) och Villkor för ett pensionssparkonto (IPS).

Särskilt om dansk pensionsordning

Ett särskilt avtal har ingåtts mellan Sverige och Danmark som bl.a. innehåller bestämmelser om rätt till avdrag för inbetalningar till en pensionsordning i det andra landet. Avtalet finns som bilaga 4 till det nordiska skatteavtalet (1996:1512). Se också Skatteverkets ställningstagande Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal.

Det särskilda avtalet innebär att betalningar som görs till en dansk skattegynnad pensionsordning, under vissa förutsättningar som anges i avtalet, ska dras av i Sverige, oberoende av hur den aktuella pensionsordningen bedöms enligt svensk intern skatterätt i övrigt.

De särskilda avdragsreglerna i avtalet tillämpas för svensk del då en person

 • arbetar i Sverige och har hemvist i Danmark, om inkomsterna av arbetet i Sverige uppgår till minst 75 procent av den sammanlagda inkomsten av rörelse, självständig yrkesutövning eller anställning efter avdrag för samtliga utgifter för inkomsternas förvärvande (nettointäkt), eller
 • arbetar i Sverige och har hemvist i Sverige, men har tidigare haft hemvist i Danmark och var ansluten till och betalade till en pensionsordning i Danmark omedelbart före bytet av hemvist.

Skatteverket anser att med ”sammanlagd inkomst” och ”nettointäkt” avses den för hela inkomståret sammanlagda inkomsten resp. nettointäkten – se Skatteverkets ställningstagande Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal.

Av avtalet framgår de särskilda begränsningar av avdraget som gäller.

Näringsidkare och handelsbolagsdelägare

Det förekommer att en försäkringsgivare felaktigt klassificerar en pensionsförsäkring som en tjänstepensionsförsäkring. En näringsidkare är skattemässigt dock inte att anse som arbetstagare eller anställd i sin näringsverksamhet och kan därför inte teckna en tjänstepensionsförsäkring. En försäkring med näringsidkaren som försäkringstagare och försäkrad är i stället en privat pensionsförsäkring. Avdrag för premier för en sådan försäkring kan göras i näringsverksamheten. En försäkring som felaktigt klassificerats som en tjänstepensionsförsäkring kan medföra skattekonsekvenser av annat slag. Läs mer om detta under Pensionsförsäkring/Tjänstepensionsförsäkring.

Avdrag kan inte göras för en premie för en försäkring som har tecknats av ett handels- eller kommanditbolag, en EEIG eller ett partrederi och som avser pension till en delägare i dessa företagsformer. En delägare i någon av dessa företagsformer är skattemässigt inte att anse som arbetstagare eller anställd i sin näringsverksamhet och t.ex. ett handelsbolag kan därför inte teckna en tjänstepensionsförsäkring för delägaren. En försäkring som t.ex. ett handelsbolag har tecknat som ”tjänstepensionsförsäkring” med en delägare i bolaget som försäkrad och förmånstagare blir enligt inkomstskattelagen att anse som en kapitalförsäkring. Avdrag medges då vare sig för handelsbolaget eller för delägaren. Se också Skatteverkets ställningstagande Felaktigt tecknade ”tjänstepensionsförsäkringar” för delägare i handelsbolag. Skatteverkets ställningstagande har bekräftats av flera kammarrättsdomar, av vilka i vart fall två har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelat prövningstillstånd (RR 2006-04-24 mål nr 5945-05 och RR 2008-01-18 mål nr 2255-07).

En person kan tidigare ha varit anställd hos t.ex. ett handelsbolag och sedan blivit delägare i bolaget. En handelsbolagsdelägare är skatterättsligt inte att anse som anställd. Om tjänstepensionsförsäkringen ägs av arbetsgivaren måste därför en överlåtelse av försäkringen göras, d.v.s. ändras till en privat pensionsförsäkring, för att avdrag för premier för delägaren ska kunna medges. Om tjänstepensionsförsäkringen i stället ägts av den anställde ska en omregistrering till en privat pensionsförsäkring ske hos försäkringsgivaren. Av praktiska skäl kan avdrag för delägaren medges för inbetalning av premier under det kalenderår förändringen sker om försäkringen under detta år har överlåtits till den nyblivna delägaren, dvs. även för inbetalningar som skett före tidpunkten för ägarförändringen/omregistreringen.

En liknande situation uppkommer om en anställd i en enskild näringsverksamhet gifter sig med näringsidkaren eller de blir sambor och har haft, har eller får ett gemensamt barn. Medhjälpande make/maka/sambo är skatterättsligt inte att anse som anställd och en överlåtelse alternativt en omregistrering av tjänstepensionsförsäkringen måste därför göras. Av praktiska skäl kan avdrag för den medhjälpande maken medges för inbetalning av premier under det kalenderår förändringen sker om försäkringen under detta år har överlåtits/omregistrerats och blivit en privat pensionsförsäkring.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNS 2007-06-20, mål nr 357-359-06 [1]
 • RR 2006-04-24, mål nr 5945-05 [1]
 • RR 2008-01-18, mål nr 2255-07 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande [1]
 • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]

Ställningstaganden

 • Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal [1]
 • Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag [1]
 • Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal [1]