OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Den som har utfäst tjänstepension ska betala SLP. Här kan du också läsa om vem som ska betala SLP vid exempelvis konkurs och fusion.

Vem ska betala SLP?

Den som har utfäst tjänstepensionen är skyldig att betala SLP (1 § SLPL).

SLP ska normalt betalas även om arbetsgivaren inte är skattskyldig till inkomstskatt, exempelvis staten, kommuner, stiftelser och allmännyttiga ideella föreningar. Detta gäller dock inte utländska arbetsgivare som inte är skattskyldiga till inkomstskatt, se nedan under rubriken Ska utländska arbetsgivare betala SLP. I vissa fall ska SLP heller inte betalas om personalen arbetar utomlands, se nedan under rubriken Ska arbetsgivare med personal i utlandet betala SLP.

Har tjänstepensionen utfästs av handels- eller kommanditbolag eller Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) är det dessa företag och inte delägarna som är skattskyldiga till SLP.

Ska utländska arbetsgivare betala SLP?

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att utländska arbetsgivare som varken är hemmahörande i Sverige eller bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige inte är skattskyldiga till SLP. Högsta förvaltningsdomstolen delade Skatterättsnämndens bedömning att SLP måste betraktas som en skatt som beträffande systemet för dess fastställande behandlas som en inkomstskatt (RÅ 1999 not. 154).

Skatteverket anser att en utländsk arbetsgivare som har ett fast driftställe i Sverige är skattskyldig till SLP även om inkomsten från det fasta driftstället är undantagen från beskattning i Sverige genom skatteavtal. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare.

Skatteverket anser att om ett utländskt bolag som är skattskyldigt i Sverige för inkomst från fast driftställe betalar premier för tjänstepensionsförsäkringar avseende personalen i det fasta driftstället ska det utländska bolaget betala SLP på premierna även om personalen i fråga inte omfattas av svensk socialförsäkring. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal.

Ska arbetsgivare med personal i utlandet betala SLP?

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att arbetsgivare med verksamhet i filialer utomlands inte är skattskyldiga för SLP avseende pensionskostnader som avser lokalt anställd personal i filialerna (RÅ 2004 ref. 3). I sin beslutsmotivering hänvisar Skatterättsnämnden till motiven bakom SLP och SLF, bl.a. att åstadkomma neutralitet avseende sociala avgifter. Eftersom SLF endast avser förvärvsarbete i Sverige bör även beskattningsunderlaget för SLP bestämmas efter samma principer.

Skatteverket anser att arbets­givare ska betala SLP på pensions­premier för utsänd personal som omfattas av den svenska arbets­baserade social­för­säkringen. Läs mer i Skatte­verkets ställningstagande Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal och KRNG 2008-09-29, mål nr 402-06.

Ska konkursbo betala SLP?

Utformningen av reglerna innebär att en arbetsgivares konkurs kan medföra att SLP inte ska tas ut. Det gäller t.ex. när ett pen­sions­åtagande har säkerställts genom att arbetsgivaren tecknat en kapitalförsäkring som pantsatts till pensionsborgenären (prop. 1990/91:166 s. 65). Att konkursboet betalar ut pension enligt en av arbetsgivaren tidigare lämnad pensionsutfästelse eller tryggar upplupen del av den pensionsutfästelse arbetsgivaren redan lämnat genom köp av pensionsförsäkring enligt 25 § TrL innebär inte att konkursboet har utfäst tjänstepension. Det är arbetsgivaren som i dessa fall har utfäst tjänstepensionen och konkursboet är därför inte skyldigt att betala SLP.

Vem ska betala SLP vid fusion?

Några särskilda regler om SLP vid fusion finns inte i SLPL. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det övertagande företaget träder i det över­låtande företagets ställe såvitt avser skattskyldigheten för SLP (RÅ 2000 ref. 36).

Det innebär att det övertagande företaget för det beskattningsår då en fusion genomförs bl.a. ska öka underlaget för SLP för de avgifter för tjänstepensionsförsäkring som det överlåtande företaget har betalt under det året. Det innebär också att det övertagande företaget för det beskattningsår då en fusion genomförs övertar det överlåtande företagets negativa underlag för SLP.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 2008-09-29, mål nr 402-06 [1]
  • RÅ 1999 not. 154 [1]
  • RÅ 2000 ref. 36 [1]
  • RÅ 2004 ref. 3 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1]

Propositioner

  • Prop. 1990/91:166 s. 65 [1]

Ställningstaganden

  • Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare [1]
  • Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal [1]
  • Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal [1]