OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Här kan du läsa om skatteplikt vid upplåtelse och överlåtelse av verksamhetstillbehör.

Skatteplikt

Skatteplikt finns för upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör (3 kap. 3 § första stycket 1 ML).

Verksamhetstillbehör är fastighet (1 kap. 11 § ML). Vad som förstås med verksamhetstillbehör framgår av 1 kap. 12 § ML.

Vindkraftverk

När vindkraftverk som har tagits i drift överlåts och köparen för att fortsätta driften även övertar de rättigheter och skyldigheter som är förenade med verksamheten är detta en sådan verksamhetsöverlåtelse som inte är en omsättning.

Skatteverket har också bedömt mervärdesskattekonsekvenserna vid överlåtelse av ett vindkraftverk som inte har tagits i drift. Skatteverket anser att en överlåtelse av ett vindkraftverk mervärdesskatterättsligt ska anses som en överlåtelse av ett verksamhetstillbehör. Överlåtelsen av ett vindkraftverk som inte har tagits i drift är därmed skattepliktig.

Om det i överlåtelsen av ett vindkraftverk även ingår en överlåtelse av ett markupplåtelseavtal ska denna del mervärdesskatterättsligt bedömas för sig. Överlåtelse av miljötillstånd är ett underordnat led i överlåtelsen av markupplåtelseavtalet och ska därför bedömas på samma sätt som upplåtelsen av marken. Den del av överlåtelsen som avser markupplåtelseavtalet är undantagen från skatteplikt. Om en gemensam ersättning betalas för tillhandahållandena ska beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Läs även om vad som gäller vid överlåtelse av projekteringsunderlag för vindkraftverk under Överlåtelse av fastighet.

Förhandsbesked: omsättning av vindkraftverk

SRN har i sitt förhandsbesked 2014-01-23, dnr 37-12/I, kommit fram till att omsättning av ett vindskraftverk och nyttjanderätten till marken som verket står på är två skilda tillhandahållanden. Försäljningen av vindkraftverket är en skattepliktig omsättning av verksamhetstillbehör. Överlåtelsen av arrende är däremot en från skatteplikt undantagen transaktion.

Förhandsbesked: överlåtelse av vågkraftsystem

Skatterättsnämnden kom fram till att överlåtelse av ett komplett vågkraftsystem i driftdugligt skick är en enda skattepliktig omsättning av en vara (SRN 2015-04-14, dnr 16-14/I).

Byggnadskonstruktionerna som består av vågkraftaggregaten och ställverken ansågs tillsammans vara en sådan byggnadskonstruktion som är byggnad eller liknande anläggning som för stadigvarande bruk anbragts ovan jord i enlighet med 1 kap. 11 § 2 ML. Vågkraftanläggningens maskinella utrustning, såsom vågkraftaggregatens generatorer och bojar samt ställverkens innehåll med bl.a. transformatorer, ansågs vara byggnadstillbehör i en skräddarsydd byggnadskonstruktion.

Dessa är verksamhetstillbehör, närmast i form av maskiner, enligt definitionen i 1 kap. 12 § ML. En överlåtelse av en maskin är skattepliktig både enligt mervärdeskattelagen och mervärdesskattedirektivet.

Skatterättsnämnden konstaterade att överlåtelse av vågkraftverk är en enda sammansatt transaktion där elproduktionen och maskinerna är det som mest betydelsefullt för kunden. Vidare avser kostnaderna till största del vågkraftaggregat och därtill hörande ställverk. Därför bör den sammansatta transaktionen mervärdesskatterättsligt behandlas som en skattepliktig överlåtelse av verksamhetstillbehör i form av maskiner.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN dnr 16-14/I [1]
  • SRN dnr 37-12/I [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt [1]