OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Säkerhet ska ställas i svenska kronor och i viss form.

Skatteverkets föreskrifter om säkerhet

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om säkerhet enligt LSE (SKVFS 2014:7).

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och bestå av (2 § SKVFS 2014:7):

  • garanti som är utfäst av
    • bank, försäkringsföretag, eller annat företag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet, eller av likvärdigt utländska företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
    • aktiebolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad med tillstånd av Finansinspektionen, eller av annan likvärdig juridisk person
    • stat eller kommun
  • belopp som sätts in på konto i kreditinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet. Beloppet ska vara spärrat mot kontohavarens åtkomst och pantsatt till förmån för Skatteverket. Kreditinstitutet ska vara underrättat om pantsättningen.

I vissa fall ska en förtida insättning på Skatteverkets särskilda konto för ställande av säkerhet av hela den skatt som belöper på de bränslen som säkerhet ska ställas för godtas som säkerhet. Detta gäller säkerhet som ska ställas enligt 4 kap. 7 § LSE (tillfälligt registrerad varumottagare), 4 kap. 9 b § LSE (distansförsäljning vid ett enstaka tillfälle) och 4 kap. 11 § LSE (den som för in eller tar emot beskattade bränslen på annat sätt än genom distansförsäljning) (5 § SKVFS 2014:7).

Särskilt om upplagshavares säkerhet för lagring m.m.

En upplagshavare ska ställa säkerhet bl.a. för betalning av skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b § LSE. Denna säkerhet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om återkallelse av godkännandet träder ikraft (4 kap. 4 § fjärde stycket LSE).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]

Lagar & förordningar

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt