OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket har utfärdat nya föreskrifter om säkerhet enligt LSE. Dessa trädde i kraft den 1 april 2014 (SKVFS 2014:7).

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och bestå av (2 § SKVFS 2014:7):

  • garanti som är utfäst av
    • bank, försäkringsföretag, eller annat företag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet, eller av likvärdigt utländska företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
    • aktiebolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad med tillstånd av Finansinspektionen, eller av annan likvärdig juridisk person
    • stat eller kommun
  • belopp som sätts in på konto i kreditinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet. Beloppet ska vara spärrat mot kontohavarens åtkomst och pantsatt till förmån för Skatteverket. Kreditinstitutet ska vara underrättat om pantsättningen.

I vissa fall ska en förtida insättning på Skatteverkets särskilda konto för ställande av säkerhet av hela den skatt som belöper på de bränslen som säkerhet ska ställas för godtas som säkerhet. Detta gäller säkerhet som ska ställas enligt 4 kap. 7 § LSE (tillfälligt registrerad varumottagare), 4 kap. 9 b § LSE (distansförsäljning vid ett enstaka tillfälle) och 4 kap. 11 § LSE (den som för in eller tar emot beskattade bränslen på annat sätt än genom distansförsäljning) (5 § SKVFS 2014:7).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2] [3]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt