OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Säkerhet ska ställas i svenska kronor och i viss form.

Skatteverkets föreskrifter om säkerhet

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om säkerhet enligt LSE (SKVFS 2014:7).

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och bestå av (2 och 4 §§ SKVFS 2014:7):

  • garanti där den som utfäst garantin förbinder sig att betala på första anfordran (demandgaranti eller motsvarande). Garantin ska vara utfäst av
    • bank, försäkringsföretag, eller annat företag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet, eller av likvärdigt utländska företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
    • aktiebolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad med tillstånd av Finansinspektionen, eller av annan likvärdig juridisk person
    • stat eller kommun
  • belopp som sätts in på konto i kreditinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet. Beloppet ska vara spärrat mot kontohavarens åtkomst och pantsatt till förmån för Skatteverket. Kreditinstitutet ska vara underrättat om pantsättningen.

En garanti ska vara utformad så att den kan tas i anspråk under minst sex månader efter det att den som utfäst garantin säger upp den. Motsvarande gäller även för belopp som pantsatts till förmån för Skatteverket. En pantsättning ska vara utformad så att den kan tas i anspråk under minst sex månader efter det att den som pantsatt tillgodohavandet säger upp pantsättningen. Uppsägning ska göras genom rekommenderat brev (4 § SKVFS 2014:7).

I vissa fall ska även en förtida insättning på Skatteverkets särskilda konto för ställande av säkerhet av hela den skatt som belöper på de bränslen som säkerhet ska ställas för godtas som säkerhet. Detta gäller säkerhet som ska ställas enligt 4 kap. 7 § LSE (tillfälligt registrerad varumottagare), 4 kap. 9 b § LSE (distansförsäljning vid ett enstaka tillfälle) och 4 kap. 11 § LSE (den som för in eller tar emot beskattade bränslen på annat sätt än genom distansförsäljning) (5 § SKVFS 2014:7).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2] [3]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt