OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska ta ut en kontrollavgift av ett företag om det inte följer reglerna om personalliggare.

När ska Skatteverket ta ut en kontrollavgift?

Företag som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet ska föra en personalliggare (39 kap. 11 § SFL). Detsamma gäller den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning för att föra en elektronisk personalliggare (39 kap. 11 a § SFL). I personalliggaren ska företaget dokumentera identifikationsuppgifter för näringsidkaren och för de personer som är verksamma i näringsverksamheten. En byggherre ska tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare till företag som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats (39 kap 11 b § SFL). Byggherren kan ibland överlåta skyldigheten att tillhandahålla utrustning (39 kap. 11 c § SFL). Den som ska tillhandahålla utrustning, dvs. normalt byggherren, ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas (7 kap. 2 a § SFL).

Det finns vissa undantag från skyldigheterna i föregående stycke. Bl.a. behöver personalliggare inte föras om bara ägaren eller dennes närstående är verksamma i en restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet.

I 9 kap. 5 § SFF finns bestämmelser om vilka uppgifter en personalliggare ska innehålla. Skatteverket har meddelat föreskrifter om hur personalliggaren ska föras (SKVFS 2015:06).

Läs mer om personalliggare, vem som ska föra personalliggare och vad den ska innehålla.

Skatteverket ska ta ut en kontrollavgift om verket vid ett kontrollbesök finner att den som är skyldig att dokumentera identifikationsuppgifter i en personalliggare eller tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare

 • inte fullgör sin skyldighet
 • inte håller personalliggaren tillgänglig i verksamhetslokalen eller på byggarbetsplatsen
 • inte har lämnat uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas (50 kap. 3 § SFL).

Skatteverket har bevisbördan för att grundförutsättningarna för att ta ut en kontrollavgift är uppfyllda. Skatteverket ska alltså kunna visa att det är mycket sannolikt att företaget inte har fullgjort skyldigheten att föra personalliggare, tillhandahålla utrustning, hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket eller lämna uppgifter om byggarbetsplatsen. Det finns inga krav på att dessa brister skett uppsåtligen eller av oaktsamhet för att Skatteverket ska kunna ta ut en kontrollavgift.

Skatteverket får bara ta ut kontrollavgifter för brister som verket konstaterar vid ett kontrollbesök. Det betyder att Skatteverket inte kan ta ut någon kontrollavgift för brister som framkommer vid en skatterevision eller en skrivbordsutredning.

Företag som saknar personalliggare

Om ett företag inte har någon personalliggare ska Skatteverket ta ut en kontrollavgift med 12 500 kr.

Den som bedriver byggverksamhet är bara skyldig att föra personalliggare om byggherren har tillhandahållit utrustning för elektronisk personalliggare. Har byggherren inte gjort detta kan Skatteverket alltså inte ta ut kontrollavgift av byggföretaget. Om byggherren har tillhandahållit utrustning ska byggföretaget föra en elektronisk personalliggare i den av byggherren tillhandahållna utrustningen. Förs liggare på annat sätt kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift med 12 500 kr.

Personalliggaren får inte vara bristfällig

Skatteverket ska ta ut en kontrollavgift med 12 500 kr om personalliggaren är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för en kontroll. Så är fallet om personalliggaren inte fyllts i under dagen. Samma sak gäller om de angivna personerna är så bristfälligt antecknade att det inte går att kontrollera vilka de är eller om de antecknade personuppgifterna är felaktiga eller påhittade.

Skyldigheten att föra en personalliggare kan anses fullgjord även om personalliggaren innehåller vissa brister. Då ska Skatteverket inte ta ut någon kontrollavgift med 12 500 kr. Det avgörande är om personalliggaren kan ligga till grund för en kontroll eller inte. När det t.ex. saknas identifikationsuppgifter om näringsidkaren är det en brist. Om det i det enskilda fallet inte råder någon tvekan om att personalliggaren tillhör näringsidkaren ifråga saknar denna brist betydelse för kontrollen. Bristen ska då inte medföra någon kontrollavgift.

Om det i personalliggaren finns åtminstone en person antecknad dagen för kontrollbesöket är det tillräckligt för att den ska kunna ligga till grund för kontroll. Skyldigheten att föra personalliggare får då anses fullgjord även om det finns verksamma personer som inte är antecknade i personalliggaren. Skatteverket ska då inte ta ut någon kontrollavgift med 12 500 kr. Skatteverket ska dock ta ut en kontrollavgift med 2 500 kr för var och en som inte är dokumenterad. Kontrollavgiften på 2 500 kr förutsätter alltså inte att en kontrollavgift på 12 500 kr tas ut vid samma tillfälle.

I restaurang- frisör och tvätteriverksamhet får personalliggare föras manuellt eller elektroniskt. Om en manuell och en elektronisk personalliggare förs samtidigt och bara en av personalliggarna är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för kontroll, är det inte tillräckligt för att ta ut en kontrollavgift på 12 500 kr.

Om Skatteverket vid ett kontrollbesök finner att uppgifterna i personalliggaren för tidigare dagar är så ofullständiga eller felaktiga att skyldigheten att föra personalliggare inte kan anses fullgjord ska en kontrollavgift tas ut.

Personalliggaren måste bevaras

Skyldigheten att föra en personalliggare innefattar ett krav på att bevara de dokumenterade uppgifterna under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut (9 kap. 5 § SFF). Om uppgifterna inte bevarats ska Skatteverket ta ut en kontrollavgift (50 kap. 3 § 1 SFL).

Personalliggaren ska hållas tillgänglig

Den som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen. Det innebär bl.a. att om ett företag har två verksamhetslokaler som inte ligger i anslutning till varandra så ska det finnas en personalliggare i varje lokal.

Byggherren ska hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.

Den som bedriver byggverksamhet ska hålla sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska företaget på begäran så gott som omedelbart kunna tillhandahålla personalliggaren vid Skatteverkets besök. Om företaget har dröjt något med att visa upp personalliggaren men inte har haft möjlighet att lägga till eller ändra uppgifter i den anser Skatteverket att personalliggaren ändå har hållits tillgänglig. Om företaget för personalliggaren manuellt och uppgifter finns i flera böcker ska samtliga böcker finnas tillgängliga för att företaget ska anses ha hållit personalliggaren tillgänglig.

I följande två exempel anser Skatteverket att personalliggaren har hållits tillgänglig i en restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet.

 • När Skatteverket frågar efter personalliggaren uppger personalen att den finns inlåst i ett dokumentskåp dit bara ägaren har nyckel och att ägaren befinner sig ute på ett ärende. Skatteverket håller uppsikt över det låsta dokumentskåpet. En kort stund senare anländer ägaren och låser upp skåpet, där personalliggaren finns.
 • När Skatteverket frågar efter personalliggaren börjar personalen leta efter personalliggaren, men hittar den inte. Efter en stunds letande hittas personalliggaren i en skrivbordslåda under bardisken. Kontrollanterna har hela tiden haft bardisken under uppsikt och därigenom kunnat försäkra sig om att ingen ur personalen tagit ut personalliggaren under tiden.

I nedanstående två exempel anser Skatteverket att personalliggaren inte har hållits tillgänglig.

 • När Skatteverket frågar efter personalliggaren uppger personalen att ägaren har den på sitt kontor i en annan byggnad som inte ligger i anslutning till den aktuella verksamhetslokalen.
 • Personalliggaren kommer fram först efter att personalen har letat och Skatteverket har inte haft möjlighet att se om någonting skrivits in eller ändrats i liggaren efter att Skatteverket frågade efter den.

Undantag vid vitesföreläggande

Skatteverket får inte ta ut någon kontrollavgift för en överträdelse som omfattas av ett vitesföreläggande (50 kap. 5 § SFL). Skatteverket ska alltså inte ta ut någon kontrollavgift om verket har vitesförelagt ett företag att t.ex. föra personalliggare, och Skatteverket vid ett kontrollbesök konstaterar att företaget inte har följt föreläggandet. Skatteverket kan däremot förelägga ett företag med vite att föra en personalliggare efter att företaget fått en kontrollavgift för att det inte har fört en personalliggare (jfr prop. 2006/07:105 s. 60).

Kontrollavgiftens storlek

Kontrollavgiften är 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle och 2 500 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam utan att vara dokumenterad i en tillgänglig personalliggare. Vid underlåtenhet att lämna uppgifter till Skatteverket om en byggarbetsplats är kontrollavgiften 25 000 kr (50 kap. 4 § SFL ). Även om Skatteverket konstaterer flera brister vid ett kontrolltillfälle ska bara en kontrollavgift på 12 500 kr tas ut.

Kontrollavgiften på 2 500 kronor för varje verksam person som inte är dokumenterad ska tas ut även om det, på grund av att personalliggaren inte är tillgänglig, inte är möjligt att kontrollera om de är dokumenterade eller inte (prop. 2005/06:169 s. 51). På en byggarbetsplats är det dock bara den som bedriver byggverksamhet och som är ansvarig för en där verksam person som Skatteverket får ta ut kontrollavgift på 2 500 kr av.

Det finns huvudsakligen tre situationer när en kontrollavgift med 2 500 kr kan komma ifråga.

 • En verksam person är överhuvudtaget inte antecknad i personalliggaren.
 • En verksam person är antecknad i personalliggaren, men det saknas en angivelse för när personen påbörjade sitt arbetspass.
 • En verksam person är antecknad i personalliggaren, men har enligt personalliggaren redan avslutat sitt arbetspass.

Förhöjd avgift

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då Skatteverket meddelade beslutet om kontrollavgift, ska avgiften vara 25 000 kronor i stället för 12 500 kr (50 kap. 4 § andra stycket SFL). Det gäller oberoende av om överträdelsen avser samma brist eller om det är fråga om nya brister.

Den förhöjda avgiften förutsätter inte att Skatteverket tidigare har beslutat om en kontrollavgift på 12 500 kr enligt 50 kap. 4 § första stycket 1 SFL. Skatteverket ska således ta ut en förhöjd avgift även om den första kontrollavgiften är på 2 500 kr (50 kap 4 § första stycket 2 SFL) på grund av att en verksam person inte har varit dokumenterad i personalliggaren och Skatteverket vid ett senare kontrollbesök upptäcker att företaget inte har någon personalliggare. Däremot blir det aldrig en förhöjd avgift om den första kontrollavgiften gäller underlåtelse att anmäla en byggarbetsplats (50 kap. 3 § 3 SFL).

Det är bara avgiften på 12 500 kr som kan bli förhöjd. Det innebär att en förhöjd avgift inte kan komma ifråga om den första kontrollavgiften gäller att företaget saknar personalliggare (12 500 kr) och den andra kontrollavgiften gäller att en verksam person inte är dokumenterad i personalliggaren (2 500 kr) eller att företaget inte anmält en byggarbetsplats (25 000 kr).

Höjda avgifter 2016

Kontrollavgifterna har höjts från 10 000 kr till 12 500 kr respektive från 20 000 kr till 25 000 kr. Avgiften för varje person som är verksam men inte antecknad i en personalliggare är höjd från 2 000 kr till 2 500 kr. De nya beloppen gäller vid kontroller som har inletts efter den 31 december 2015.

Skälig tid att avhjälpa en brist

Om Skatteverket har tagit ut en kontrollavgift får verket inte ta ut en ny kontrollavgift för samma brist innan företaget har fått skälig tid på sig att åtgärda bristen (50 kap. 6 § SFL). Företaget är givetvis skyldigt att följa reglerna även efter det att Skatteverket tagit ut en kontrollavgift, men ska ges skälig tid att åtgärda bristen.

Det innebär följande om Skatteverket upptäcker brister vid två olika kontrollbesök. Om det gäller samma brist kan kontrollavgift för båda bristerna bara tas ut om Skatteverket vid det andra kontrollbesöket har fattat beslut med anledning av det första kontrollbesöket och näringsidkaren haft skälig tid på sig att åtgärda felet. Gäller det olika brister finns det däremot enligt lagtexten inget hinder mot att ta ut en kontrollavgift för båda bristerna oavsett om det finns något beslut beträffande den först konstaterade bristen. Normalt fattar Skatteverket dock beslut med anledning av ett kontrollbesök innan ett nytt kontrollbesök görs.

När det gäller skyldigheten att föra personalliggare m.m. för byggverksamhet är den starkt kopplad till byggarbetsplatsen. Någon motsvarande koppling till verksamhetslokalen finns inte för restaurang-, frisör och tvätteriverksamhet. Begränsningen för att ta ut ytterligare en kontrollavgift inom byggbranschen ska därför kopplas till den enskilda byggarbetsplatsen.

Det innebär att om Skatteverket vid två olika kontrollbesök på olika byggarbetsplatser upptäcker samma eller samma typ av fel hos samma näringsidkare kan två kontrollavgifter tas ut även om det andra felet upptäcks innan Skatteverket fattat beslut om den första överträdelsen. Begränsningen att ta ut flera kontrollavgifter för samma typ av fel av samma näringsidkare gäller inom byggbranschen alltså endast för överträdelser på samma byggarbetsplats.

Hur lång tid som ska anses skälig beror på vilka åtgärder företaget ska vidta efter Skatteverkets beslut. En personalliggare kan beställas från Skatteverket, och skälig tid för att skaffa en personalliggare bör därför bedömas utifrån den tid det tar för Skatteverket att leverera en sådan.

Kravet att göra korrekta och fullständiga anteckningar för den som har en personalliggare, och att hålla denna tillgänglig kan i princip uppfyllas omgående efter Skatteverkets beslut. Om bristen är att företaget inte har bevarat uppgifterna behövs inte heller någon längre tid för att vidta rättelse. Det handlar ju om att för framtiden följa kravet på bevarande och inte att rekonstruera tidigare uppgifter.

När ska Skatteverket meddela beslut?

Skatteverket ska meddela ett beslut om kontrollavgift inom två år från den dag då verket meddelade beslutet om kontrollbesök (52 kap. 9 § SFL). Kontrollavgift får inte beslutas för en person som har avlidit (52 kap. 10 § SFL)

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m. [1]
 • Proposition 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen [1]

Referenser inom kontrollavgift