OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Att göra en avsättning till en periodiseringsfond ger ett företag möjlighet att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. Storleken på avsättningen bestäms helt av de skattemässiga reglerna. I vissa fall krävs det att avsättningen återspeglas i företagets redovisning.

K1: förenklat årsbokslut

Företag som upprättar ett förenklat årsbokslut får inte göra några redovisningsmässiga avsättningar, d.v.s. man ska inte redovisa skulder som hänför sig till räkenskapsåret eller tidigare år, och som är säkra eller sannolika, men där det råder ovisshet om beloppet eller betalningstidpunkten. En avsättning till en periodiseringsfond är inte en redovisningsmässig avsättning utan får göras för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. En avsättning till en periodiseringfond ska dock i vissa fall göras i räkenskaperna för att ett avdrag ska kunna medges skattemässigt.

Enskilda näringsidkare

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska inte göra någon avsättning till periodiseringsfond i räkenskaperna, utan fonden ingår i eget kapital. Däremot ska man lämna en upplysning om summan av alla eventuella periodiseringsfonder (BFNAR 2006:1 punkt 8.1).

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

De ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1) och som är skattskyldiga, ska redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till bl.a. periodiseringsfonder under rubriken Obeskattade reserver i balansräkningen. Det handlar om sådana obeskattade reserver som enligt gällande skatteregler måste bokföras för att föreningen ska få göra skattemässiga avdrag. I skattepliktig verksamhet redovisas förändringar av periodiseringsfonder i resultaträkningen under posten Bokslutsdispositioner.

K2: årsredovisning i mindre företag

Man får göra avsättningar till en periodiseringsfond för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren, vilket innebär en uppskjuten beskattning. Avsättningen ska därför redovisas som en obeskattad reserv. Företaget ska redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till bl.a. periodiseringsfonder under rubriken Obeskattade reserver i balansräkningsuppställningen i kapitel 4 i BFNAR 2008:1 och BFNAR 2009:1. Det handlar om sådana obeskattade reserver som enligt gällande skatteregler måste bokföras för att företaget ska få göra skattemässiga avdrag. De obeskattade reserverna består av obeskattade vinster inklusive uppskjuten skatteskuld.

Årets förändring av periodiseringsfonder redovisas under rubriken Bokslutsdispositioner i resultaträkningsuppställningen i kapitel 4 i BFNAR 2008:1 och BFNAR 2009:1.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Man får göra avsättningar till en periodiseringsfond för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. Detta innebär att beskattningen skjuts upp. Avsättningen ska därför redovisas som en obeskattad reserv. Företag som tillämpar K3 ska följa uppställningsformerna för resultat- och balansräkning i årsredovisningslagen.

Avsättningarna till en periodiseringsfond redovisas i balansräkningen under rubriken Obeskattade reserver (bilaga 1 till ÅRL). I resultaträkningen redovisas räkenskapsårets förändring av en periodiseringsfond som en bokslutsdisposition (bilaga 2 och 3 till ÅRL).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Den internationella normgivningen och RFR 2 Redovisning i juridiska personer innehåller inga särskilda regler om avsättningar till och redovisning av periodiseringsfonder. Av RFR 2 framgår det att paragraferna i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, som behandlar balansräkningens och resultaträkningens struktur och innehåll samt anger minimikrav beträffande innehållet i dessa, inte ska tillämpas. I stället ska balansräkningen och resultaträkningen ställas upp i enlighet med vad som anges i ÅRL (RFR 2 IAS 1 punkt 2). Företag som följer internationella redovisningsregler får därför tillämpa ÅRL:s regler. Detta innebär att avsättningarna till en periodiseringsfond ska redovisas i balansräkningen under rubriken Obeskattade reserver (bilaga 1 till ÅRL). I resultaträkningen redovisas räkenskapsårets förändring av periodiseringsfonden som en bokslutsdisposition (bilaga 2 och 3 till ÅRL). Den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till obeskattade reserver ska inte särredovisas utan redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen (BFNAR 2012:1 punkt 29.37).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

I föreskrifterna för kreditinstitut och värdepappersbolag står det att periodiseringsfonder ska redovisas i balansräkningen under rubriken Obeskattade reserver (FFFS 2008:25 bilaga 1, 22 §).

I föreskrifterna om årsredovisning för försäkringsföretag står det att periodiseringsfonder ska redovisas i balansräkningen under rubriken Obeskattade reserver (FFFS 2015:12 bilaga 3, 40 §).

I föreskrifterna om förenklad årsredovisning för försäkringsföretag (FFFS 2011:27) finns inga särskilda regler om periodiseringsfonder.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • FFFS 2011:27 [1]
  • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]