OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Innan en återbetalning görs till den skattskyldige frågar Skatteverket om Kronofogden vill använda överskottet till avräkning eller utmätning.

Avräkning mot allmänna mål

Innan Skatteverket återbetalar ett överskott på skattekontot till en skattskyldig ska verket ge Kronofogdemyndigheten möjlighet att avräkna beloppet mot andra restförda fordringar avseende allmänna mål, dvs. skulder som andra debiterande myndigheter lämnat till Kronofogdemyndigheten för indrivning (18 kap. 4–5 §§ SFF). Skatteverket upprätthåller denna skyldig genom ett automatiserat förfarande.

Om det finns andra allmänna mål än skatter och avgifter restförda hos Kronofogdemyndigheten får Skatteverket alltså bara återbetala det belopp som överstiger det allmännas totala fordran till den skattskyldiga (2 § AvrL). Avräkning mot andra allmänna mål ses som en återbetalning av överskott på skattekontot (prop. 1984/85:108 s. 19, 26, och 73).

Utmätning för enskilda mål

Innan Skatteverket gör en återbetalning av skatter och avgifter till en skattskyldig ska Skatteverket informera Kronofogdemyndighet om skattekontoinnehavaren har en skuld som ska drivas in av Kronofogdemyndigheten (18 kap. 4–5 §§ SFF).

Har det uppkommit ett överskott på ett skattekonto efter avstämning får det inte överlåtas innan det kan betalas ut (71 kap. 2 § SFL). Ett överskottet får tas i anspråk för utmätning enligt utsökningsbalken (UB) även innan det får betalas ut.

Om överskottet avser skatt eller avgift som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § fösta stycket 2 a SFL får dock utmätning för enskilda mål göras först efter det att Kronofogdemyndigheten fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt AvrL (71 kap. 3 § SFL). Statliga fordringar har alltså företräde framför enskilda fordringar när det gäller utbetalningar av skatter och avgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]
  • Utsökningsbalk (1981:774) [1]

Propositioner

  • Proposition 1984/85:108 om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, m.m. [1]