OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Innan en återbetalning görs till den skattskyldige frågar Skatteverket om Kronofogden vill använda överskottet till avräkning eller utmätning.

Avräkning mot allmänna mål

Innan Skatteverket återbetalar ett överskott på skattekontot till en skattskyldig ska Kronofogden få möjlighet att avräkna beloppet mot andra restförda fordringar avseende allmänna mål. Allmänna mål drivs in enligt utsökningsbalken (UB) och är skulder som andra debiterande myndigheter överlämnat till Kronofogden för indrivning (18 kap. 4–5 §§ SFF). Skatteverket upprätthåller denna skyldighet genom ett automatiserat förfarande.

Om det finns andra allmänna mål än skatter och avgifter restförda hos Kronofogden får Skatteverket alltså bara återbetala det belopp som överstiger det allmännas totala fordran till den skattskyldiga (2 § AvrL). Avräkning mot andra allmänna mål ses som en återbetalning av överskott på skattekontot (prop. 1984/85:108 s. 19, 26, och 73).

Utmätning för enskilda mål

Innan Skatteverket gör en återbetalning av skatter och avgifter till en skattskyldig ska Skatteverket informera Kronofogden om överskottet under förutsättning att skatte­konto­innehavaren har en skuld som ska drivas in av Kronofogden (18 kap. 4–5 §§ SFF).

Ett överskottet får tas i anspråk för utmätning enligt UB även innan det får betalas ut.

Om överskottet avser skatt eller avgift som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § fösta stycket 2 a SFL får dock utmätning för enskilda mål göras först efter det att Kronofogden fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt AvrL (71 kap. 3 § andra stycket SFL). Statliga fordringar har alltså företräde framför enskilda fordringar när det gäller utbetalningar av skatter och avgifter.

Förbud mot överlåtelse

Har det uppkommit ett överskott på ett skattekonto efter avstämning får det inte överlåtas innan det kan betalas ut (71 kap. 2 § SFL).

Förbud mot överlåtelse innebär även ett förbud mot pantupplåtelse av överskott (Walin, Panträtt s. 63). En framtida fordran på återbetalning av skatt- eller avgift kan inte överlåtas och därmed inte heller pantsättas. En gäldenärs eventuella pantförskrivning är därför inte sakrättsligt giltig.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]
  • Utsökningsbalk (1981:774) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1984/85:108 om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, m.m. [1]

Övrigt

  • Walin, Panträtt [1]