OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Avsnittet behandlar bevis om verkställighet, när dokumentet ska upprättas och av vem, vem som ska få del av det och vad det ska innehålla.

Utfärdande

Den som ett beslut om bevissäkring gäller och den som i övrigt berörs av verkställigheten ska få ett bevis över verkställigheten (16 kap 1 § SFF).

Om verkställighet skett hos exempelvis den granskades revisions- eller redovisningsbyrå ska, förutom den granskade, också byrån få ett verkställighetsbevis.

Beviset ska utfärdas av den som har verkställt bevissäkringen (16 kap. 1 § SFF). Om granskningsledaren verkställer ett beslut om bevissäkring ska verkställighetsbeviset alltså utfärdas av granskningsledaren. Om verkställigheten har påbörjats av granskningsledaren och det därefter visar sig att verkställighet måste begäras hos Kronofogdemyndigheten kan det bli nödvändigt att granskningsledaren och Kronofogdemyndigheten upprättar var sitt bevis.

Om det är Kronofogdemyndigheten som ansvarar för verkställigheten ska en kopia av verkställighetsbeviset också lämnas till granskningsledaren. Innan beviset undertecknas av den som ansvarar för verkställigheten ska det noggrant kontrolleras också av granskningsledaren. Det är viktigt att det inte uppstår någon tvekan om vilka handlingar m.m. som har omhändertagits och vad som i övrigt har förekommit vid förrättningen.

Samtliga omhändertagna handlingar ska förtecknas i bilaga till beviset om verkställighet, det gäller även de handlingar som begärs undantagna vid förrättningen och därför förseglats och sänts till FR.

Innehåll

Verkställighetsbeviset ska innehålla följande uppgifter:

  • när och var beslutet verkställdes
  • vilka som var närvarande
  • annat av betydelse som har förekommit vid verkställigheten
  • en förteckning över det som har tagits om hand (16 kap. 1 § SFF).

När det gäller tidpunkt för verkställigheten bör även klockslag noteras. Detta är extra viktigt då viss turordning är föreskriven för verkställigheten, dvs. vid så kallade villkorade beslut.

Med annat av betydelse menas t.ex. att undantag begärts beträffande vissa angivna handlingar och att dessa därför har förseglats och ska överlämnas till förvaltningsrätten. Andra exempel på vad som måste antecknas är om den granskade framfört invändningar eller försökt hindra verkställigheten eller om det har varit nödvändigt att bryta lås eller annars företa något som orsakat skada på egendom (prop. 1993/94:151 s. 163).

Om handlingar omhändertagits vid verkställigheten ska beviset innehålla en förteckning över dessa. Det ska också framgå om tekniska hjälpmedel har omhändertagits. Det är viktigt att förteckningen görs så noggrann att det inte finns några tveksamheter om vilket material som omhändertagits. Detta kan t.ex. om det är fråga om ett antal pärmar med räkenskapsmaterial ske genom en anteckning om antalet pärmar, vad de innehåller och eventuella andra uppgifter som beskriver materialet (prop. 1993/94:151 s. 163).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen [1] [2]