OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Fysiska personer och dödsbon kan ha rätt till ett avdrag i kapital för investeringar i mindre företag. Avdrag kan fås betalningsåret eller året efter betalningsåret.

Investeraravdrag

För att främja tillgången av kapital för mindre företag har möjligheten till investeraravdrag införts för investeringar i mindre företag. Reglerna gäller förvärv av andelar som skett efter den 1 december 2013. Genom att införa ett investeraravdrag anser regeringen att företagen tillförs mer eget kapital och soliditeten ökar. Vidare bidrar investeraravdraget till att den skattemässiga skillnaden mellan eget och lånat kapital jämnas ut. För att undvika möjligheten med skatteplanering genom investeraravdrag ska avdraget t.ex. återföras om andelarna avyttras under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret.

Investeraren yrkar avdrag för investeraravdraget i inkomstdeklarationen (31 kap. 19 a § SFL).

Investeraravdraget påverkar inte andelsägarens omkostnadsbelopp för andelarna i företaget.

Har andelsägaren kvalificerade andelar ska omkostnadsbeloppet inte begränsas vid beräkningen av underlag för årets gränsbelopp.

Vilka personer kan få investeraravdrag?

Fysiska personer som förvärvar andelar i företag av mindre storlek och som är skattskyldiga i Sverige för kapitalvinst på andelarna får göra investeraravdrag. Detta under förutsättning att kapitalvinsten inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal (43 kap. 10 § IL).

Även ett dödsbo kan ha rätt till investeraravdrag. I det fall en fysisk person förvärvat andelarna före dödsfallet kan dödsboet få rätt att göra investeraravdrag (43 kap. 10 § IL).

Vid förvärv av andelar efter den 31 december 2015 får inte investeraravdrag göras om förvärvaren eller någon närstående innehar eller har innehaft andelar i företaget. Även innehav av andelar i ett annat företag inom samma koncern omfattas av bestämmelsen. Andelarna får inte ha innehafts under de två beskattningsåren närmast före det år då förvärvet sker fram till tidpunkten för förvärvet (prop.2015/16:1 sidan 250, 43 kap. 17 a § IL).

Detta innebär t. ex. att om investeraren äger aktier i ett företag och köper nya aktier i företaget i samband med en nyemission kan investeraren inte få ett investeraravdrag för betalningen av de nyemitterade aktierna.

Investerarens villkor för rätt till avdrag

Följande villkor måste vara uppfyllda för att andelsägaren ska ha rätt till avdrag:

  • andelarna ska ha betalats kontant (43 kap. 12 § IL)
  • andelarna ska ha förvärvats vid bildandet av företaget, vid en nyemission eller från en juridisk person och avse ett företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet (43 kap. 12 § IL)
  • andelar i en ekonomisk förening ska förvärvas genom tillskott i form av medlemsinsats eller förlagsinsats (43 kap. 12 § IL)
  • andelarna ska innehas av förvärvaren eller av dödsboet vid betalningsårets utgång (43 kap. 12 § IL).

Kontant betalning

Andelarna måste ha betalats kontant (43 kap. 12 § IL). Syftet med avdraget är att företag av mindre storlek ska tillföras mer kapital. Detta innebär att apportemission, kvittning av fordran mot företaget eller liknande betalningar som inte innebär att företaget får ett kontant tillskott inte ger rätt till avdrag. Konvertering av ett konvertibelt skuldebrev till aktier ger inte heller rätt till ett investeraravdrag.

Förvärv av andelar

Det är förvärv som innebär att företaget tillförs nytt kapital som kan ge rätt till investeraravdrag. Även ett förvärv av andelar i ett lagerbolag från en juridisk person ger rätt till investeraravdrag (43 kap. 12 § IL). Det är vanligt att många startar ett företag genom att köpa ett så kallat lagerbolag. Lagerbolaget är ett färdigregistrerat aktiebolag som inte bedriver någon verksamhet och har bildats för att säljas vidare till en ny ägare.

Enligt Skatteverkets uppfattning anses aktierna förvärvade då stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare när ett aktiebolag bildas. En förutsättning är att registrering senare sker.

När ett aktiebolag gör en nyemission är Skatteverkets uppfattning att aktierna är förvärvade då tilldelning till aktieägarna skett. En förutsättning är att registrering senare sker.

Aktierna i ett lagerbolag är enligt Skatteverkets uppfattning förvärvade då bindande avtal om köp ingåtts mellan säljaren av lagerbolaget och den fysiske personen.

Förvärv av konvertibla skuldebrev ger inte rätt till investeraravdrag. Detta då konvertibla skuldebrev inte är en andel i företaget (43 kap. 10 § IL).

Krav för företaget för rätt till avdrag

Det finns en rad villkor som företaget måste uppfylla för att investeraren ska få rätt till investeraravdrag. Avdrag får bara göras om företaget är ett företag av mindre storlek vid betalningsårets utgång (43 kap. 13 § IL). Företaget ska vidare bedriva rörelse och betala löner till anställda.

Underlag för investeraravdrag

Underlaget för investeraravdrag är vad andelsägaren betalar för andelarna i företaget. I det fall investeraren förvärvat andelarna i ett lagerbolag får dock bara det belopp som betalts kontant för andelarna vid bildandet av företaget räknas med. Eventuell extra betalning till den juridiska personen för det köpta lagerbolaget ger inte rätt till investeraravdrag (43 kap. 20 § IL). Betalar investeraren t.ex. 54 000 kronor för ett helt lagerbolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor är underlaget för investeraravdrag 50 000 kronor.

Maximalt 20 miljoner kronor i underlag per företag

I det fall flera fysiska personer tillsammans betalar mer än 20 miljoner kronor för andelar i ett och samma företag under ett kalenderår ska underlaget för investeraravdraget minskas. Detta görs genom att underlagen minskas proportionellt i förhållande till betalningen för andelarna så att underlagen tillsammans inte överstiger 20 miljoner kr (43 kap. 20 § IL). Orsaken till denna begränsning är att avdraget inte ska kunna komma i konflikt med EU:s statsstödsregler. Det är enbart fysiska personer och dödsbons betalningar för andelar i företaget som räknas med i underlaget. Har ett annat företag förvärvat andelar i företaget ska deras betalning inte räknas med i betalningsbeloppet.

Exempel: underlag över 20 miljoner kronor

Har 100 fysiska personer vardera betalat in 300 000 kronor för nyemitterade aktier under ett kalendeår uppgår betalningen till ett och samma företag till 30 miljoner kronor. Underlaget för investeraravdrag ska då minskas eftersom den totala betalningen från fysiska personer överstiger 20 miljoner kronor. Underlaget minskas proportionellt med 2/3 till 200 000 kronor per person så att totalt underlag för investeraravdrag uppgår till det maximala beloppet på 20 miljoner kronor.

Investeraravdragets storlek

Andelsägaren får göra investeraravdrag med hälften av det framräknade underlaget. Själva avdraget får högst vara 650 000 kronor per beskattningsår. Detta innebär att det maximala underlag andelsägaren under ett år kan få räkna med är ett underlag om 1,3 miljoner kronor. Orsaken till att enbart hälften av underlaget får användas för investeraravdrag är att skattelättnaden ska uppgå till 15 procent av betalningen för andelarna.

Investeraravdraget görs som ett avdrag i inkomstslaget kapital. Detta innebär att ett underlag på 1,3 miljoner kronor ger ett avdrag på 650 000 kronor som motsvarar en sänkt skatt på 650 000 x 30 % = 195 000 kronor.

Det har införts en ny regel för att inbetalningen alltid ska ge ett avdrag på 15 procent, under förutsättning att det finns andra inbetalda skatter. Regeln säger att om andelsägaren gjort ett investeraravdrag ska skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som motsvarar avdragsbeloppet. Detta innebär att huvudregeln att ett underskott i kapital som överstiger 100 000 kr enbart minskar skatten med 21 procent inte gäller den del som avser investeraravdrag (67 kap. 10 § IL). Se även exempel på skatteberäkningen för underskott i kapital (prop. 2012/13:134 sidan 67).

Tidpunkt för avdraget

Andelsägaren får göra avdrag för investeraravdraget det beskattningsår då full betalning för andelarna har skett (43 kap. 11 § första stycket IL).

För att få avdrag redan under betalningsåret krävs att företaget uteslutande eller så gott som uteslutande bedriver rörelse vid utgången av beskattningsåret och att löneunderlaget uppgår till minst 300 000 kronor under betalningsåret.

I det fall de två villkoren för företaget inte är uppfyllda under betalningsåret kan investeraravdrag istället göras beskattningsåret efter betalningsåret om villkoren då är uppfyllda (43 kap. 11 § andra stycket IL). Uppfylls inte villkoren under betalningsåret eller beskattningsåret efter betalningsåret kan andelsägaren inte få något investeraravdrag.

Avdrag i inkomstdeklarationen

Uppfylls förutsättningarna för investeraravdrag yrkar andelsägaren avdrag i inkomstdeklarationen (blankett K11). Det sammanlagda avdraget ska avrundas uppåt till helt hundratal kronor (43 kap. 21 § IL). Avdrag kan göras för hela investeraravdraget eller bara en mindre del.

Företaget som tagit emot betalning för andelarna ska lämna en kontrolluppgift om investeraravdrag (22 kap 23 § SFL). Detta innebär att det normalt ska finnas en kontrolluppgift som visar att företaget uppfyllt villkoren för avdrag samt en uppgift om andelsägarens underlag för investeraravdrag.

Investeraravdrag och investeringsparkonto

Enligt Skatteverkets uppfattning kan andelsägaren få investeringsavdrag även i det fall andelarna förvaras på ett investeringssparkonto. Detta gäller under förutsättning att andelsägaren är obegränsat skattskyldig i Sverige eller begränsat skattskyldig men enligt 3 kap. 19 § IL är skattskyldig för kapitalvinst på andelarna i Sverige. Kapitalvinsten får inte vara undantagen från beskattning i Sverige på grund av reglerna i ett skatteavtal.

Kompletterande information

Läs även om när ett medgivet investeraravdrag ska återföras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2012/13:134 Investeraravdrag [1]
  • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1]