Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2014-08-22 Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt
2009-12-10 Kapitalvinst - försäkring för säljarens ansvar för fel på såld fastighet
2010-10-19 Beskattning enligt tioårsregeln och tillämpning av artikel 13.7 i nordiska skatteavtalet
2014-03-21 Överenskommelse om reglering av skuld hänförlig till valutaobligationer som getts ut av Lehman Brothers
2016-03-18 Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2013-07-03 Hur mycket kan man få betalt för obeskattade vinstmedel samtidigt som den s.k. ventilen normalt skulle kunna vara tillämplig?
2015-11-24 Avdragsrätt för förluster med anledning av pågående konkurs i Fundior AB och Fundior Försäkring AB
2008-12-08 Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar
2015-03-24 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk
2005-06-10 Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder
2011-06-22 Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet
2012-05-14 Beskattning av poker - kontantspel och turneringar
2008-02-15 Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold
2013-05-23 Beskattning av delutbetalning till innehavare av valutaobligationer som givits ut av Lehman Brothers
2008-02-20 Uppskov - tillval av inredning o.d. vid förvärv av nybyggd bostadsrätt (ersättningsbostad)
2016-06-29 Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal
2016-06-29 Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2005-04-14 Förfall av inlösenrätter och säljrätter
2012-06-15 Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering
2004-09-24 Kapital - inteckningskostnader i fastighet
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2007-11-20 Avtal med Schweiz om källskatt på ränta
2016-04-11 Vad är en förvaltningsutgift i inkomstslaget kapital?
2008-06-19 Uppskov - förvärv vid skilda tillfällen av andelar i en ersättningsbostad
2008-06-19 Uppskov - försäljning vid skilda tillfällen av andelar i samma ursprungsbostad
2008-04-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige
2012-07-13 Schablonintäkt på investeringssparkonto omfattas av skatteavtal
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2005-02-21 Börsregistrering är något annat än börsnotering
2006-06-19 Kapitalvinst - sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätt
2006-06-19 Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad
2008-09-11 Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2016-07-01 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2014-06-25 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet
2009-12-02 Nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag
2010-09-21 Kapitalvinst – bedömning av om tillgång som har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning är en s.k. personlig tillgång
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2015-02-16 Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto
2016-04-22 Upphävande av ställningstagandet ”Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt”
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2012-09-20 Uppskov - Ersättningsbostad och friköp av arrendetomt eller tomträtt
2016-03-31 Upphävande av ställningstagandet ”Frågor om negativ ränta på inlåningskonton samt investeringssparkonton”
2007-01-24 Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag
2014-02-11 Beskattning av vinst på bortbytta och mottagna andelar efter andelsbyte när flytt sker från Sverige eller EES
2012-11-21 Skyldighet att lämna kontrolluppgift om blankningspremie och utdelningsersättning
2011-06-29 Skatteverkets ställningstagande 2011-06-29, Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2012-11-28 Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto
2012-09-26 Beskattning av en marknadsnoterad utländsk räntefond i inkomstslaget kapital
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2012-04-17 Kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto
2010-06-22 Kapital - avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till inneboende
2008-06-19 Uppskov - del av ersättningsbostad överlåts före utgången av det år för vilket slutligt uppskov beslutas
2007-11-20 Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad
2016-03-30 Återtagande av utdelning
2014-08-14 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2014-09-01 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt
2009-03-30 Flytt av pensionsförsäkringar
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2007-03-26 Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp
2014-04-29 Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?
2009-05-28 Nedsättning av insats i privatbostadsföretag
2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej
2012-10-05 Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption
2009-06-16 Beskattning av poker och andra spel över Internet
2012-01-30 Uppskov med beskattning av kapitalvinst på andel i oäkta bostadsföretag
2016-07-01 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2012-07-11 Blankning av aktier på ett investeringssparkonto
2012-05-07 Värdering av optioner, terminer och andra derivatinstrument på ett investeringssparkonto
2004-10-11 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2012-08-26 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas
2006-04-18 Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP
2013-10-28 Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier genom kvittningsemission
2005-11-09 Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2011-05-09 Hur ska Financial Spread Betting beskattas?
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
1998-11-18 Begreppet marknadsnoterad
2010-10-01 Kapitalvinst - beräkning av omkostnadsbeloppet när skattefri ersättning har erhållits för skada på privatbostadsfastighet
2005-02-11 Rätt beskattningsår för en terminsaffär
2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share
2016-04-01 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut.
2013-05-08 Var värdepapper utgivna av Värmlands Finans Sverige AB marknadsnoterade vid bolagets konkurs?
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2007-10-30 Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen
2007-04-03 Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
2010-04-21 Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion
2015-11-06 Uthyrning av privatbostaden genom ett företag
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2008-04-29 Hur ska Contracts For Difference (CFD) beskattas?
2014-07-02 Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb
2010-12-14 Kapital - utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag)
2009-05-20 Särskilda kapitaltillskott till bostadsrättsförening för amortering av lån
2016-09-08 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL
2016-09-27 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2014-04-23 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2015-11-10 Vad är amortering och vad är ränta när ränta lagts till skulden?
2013-09-06 Flytt av byggnad mellan privatbostadsfastigheter
2013-09-04 Införande och byte av andelsklasser i en värdepappersfond
2016-03-31 Fråga om negativ ränta på inlåningskonto
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2009-09-22 Uppskov - Hemmavarande barn ärver ersättningsbostad
2009-06-01 Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen
2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2013-05-29 Schablonavdrag vid uthyrning av den egna bostaden (privatbostad)
2005-04-11 Beskattning av futures-terminer
2009-03-04 Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2007-12-20 Tillämpning av skatteavtal på schablonintäkt på uppskovsbelopp
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2005-11-15 Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad
2006-05-31 Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2004-12-21 Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet
2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?
2014-04-30 Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt?
2012-05-23 Vad avses med utländska investeringsfonder vid tillämpning av inkomstskattelagen, lagen om investeringssparkonto och kupongskattelagen?
2009-12-16 Omfattar avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL begreppet kapitalförlust?
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2013-10-04 Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2005-04-22 Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2015-06-11 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk - följdfrågor
2016-03-30 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2013-05-16 Ska likvidavräkning för termin respektive premie vid utfärdad option ingå i kapitalunderlaget för ett investeringssparkonto?
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2015-07-10 Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare
2005-01-20 Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter
2009-09-15 Kapitalvinst - säljarens utgifter för fel på såld privatbostadsfastighet
2011-11-16 Avdragsrätt för placeringar i Habo Finans Centrum AB, 556557-2871
2008-07-10 Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus
2011-11-29 Rätt beskattningsår för återföring av uppskovsbelopp när ersättningsbostad som saklegat övergår till annan genom testamente
2008-12-05 Utdelning från oäkta bostadsrättsförening och tillämplig artikel i skatteavtal
2007-06-19 Uppskov - nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad
2005-03-03 Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk leasehold
2010-09-07 Avdrag för förlust på fordran vid definitiv avstående
2006-05-24 Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2005-02-15 Amortering av fordran
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2016-02-25 Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag
2013-12-20 Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto
2014-02-25 Avdrag för blankningspremie och utdelningsersättning
2012-06-11 Kapitalvinst - har förvärv av fastighet skett genom köp eller testamente?
2009-05-18 Uppskovsbelopp - schablonintäkt när bostad saknas
2016-12-02 Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2010-08-30 Tillämpning av den s.k. 10%-regeln i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder samt skatteflyktslagen
2014-07-04 Återtagande av utdelning
2014-04-29 Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital
2005-12-01 Bostadsrättsförenings återköp av bostadsrätter
2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital
2005-06-03 Avyttring av privatbostad - homestaging
2008-12-01 Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2011-01-25 Avyttring eller gåva vid överlåtelse av svensk fastighet utan taxeringsvärde
2010-11-03 Friköp av fastighet från bostadsrättsförening
2009-12-22 Kapital - vad utgör ersättning för uthyrning av privatbostad
2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret
2009-08-18 Kapitalvinst/uppskov - utgifter delvis finansierade genom skattereduktion (ROT-avdrag)
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2015-03-31 Kapitaltillskott – privatbostadsföretagets amorteringar under säljarens innehavstid
2004-10-12 Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på skuld i utländsk valuta som härrör från ett land utanför EU.
2006-10-09 Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES