OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Bestämmelsen är tillämplig oavsett vem som är köpare.

Omfattningen av bestämmelsen

Persontransporttjänster är omsatta inom landet om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land (5 kap. 9 § första stycket ML).

Denna bestämmelse gäller oavsett om förvärvaren är en beskattningsbar person eller inte.

Bestämmelser om beskattningsland för persontransporter i mervärdesskattedirektivet finns i artikel 48. Det finns vissa skillnader mellan artikeln och 5 kap. 9 § ML. EU har dock i anslutningsfördraget medgett att Sverige tills vidare får tillämpa skattebefrielser för bl.a. tillhandahållande av persontransporter (artikel 380 i kombination med bilaga X del B 10 i mervärdesskattedirektivet, prop. 2009/10:15 s. 103).

Inte till någon del i ett annat land

Det avgörande kriteriet för bedömning av beskattningsland är om persontransporten till någon del genomförs i ett annat land. Om persontransporten går direkt till eller från utlandet har inte någon betydelse.

Skatteverket anser att när en persontransport till någon del genomförs på internationellt vatten men inte på ett annat lands territorium är tjänsten omsatt inom landet.

Om däremot persontransporttjänsten till någon del sker på ett annat lands territorium är tjänsten i sin helhet omsatt utomlands (5 kap. 1 § första stycket ML). Det ska inte göras en uppdelning av persontransporten när den genomförs både i Sverige och i ett annat land. Det gäller även om den del av transporten som genomförs utanför Sveriges gränser är liten eller görs av transporttekniska skäl.

Exempel: Tågresa från Sverige

Persontransporter regleras i bestämmelsen. En persontransport med tåg från Sverige till Danmark är inte omsatt inom landet eftersom den till viss del även genomförs i ett annat land. Den är i stället omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML. Persontransporten ska inte beskattas i Sverige.

Exempel: Flygresa till Sverige

En persontransport med flyg från Italien till Sverige är omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML eftersom förutsättningarna i 5 kap. 9 § första stycket ML inte är uppfyllda. Persontransporten ska inte beskattas i Sverige.

Fisketurer

Skatteverket anser att betalningen för att få följa med på en turfiskebåt är ersättning för en persontransport.

En transport av personer som sportfiskar är omsatt inom landet när fisketuren inte till någon del genomförs i något annat land. Det har ingen betydelse om båten delvis går över internationellt vatten.

Genomförs fisketuren till någon del i ett annat land är tjänsten i sin helhet omsatt utomlands.

Resetjänster omfattas inte

Resetjänster som är föremål för vinstmarginalbeskattning enligt bestämmelserna i 9 b kap. ML omfattas inte av 5 kap. 9 § första stycket ML. Information om vad som räknas som resetjänster och beskattningsland hittar du under Vinstmarginalbeskattning - resetjänster.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]

Ställningstaganden

  • Omsättningsland – persontransporttjänster [1]
  • Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt [1]