OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Den som är folkbokförd och vill ingå äktenskap inför en utländsk myndighet måste ansöka om äktenskapscertifikat hos Skatteverket. Om sökanden är svensk medborgare men inte folkbokförd ska personen ansöka om äktenskapscertifikat hos den svenska ambassaden eller ett svenskt konsulat.

Ansökan om äktenskapscertifikat

Äktenskapscertifikat utfärdas för svenska medborgare och är avsett för vigsel inför en utländsk myndighet. Skatteverket utfärdar äktenskapscertifikat för den som är folkbokförd. (1 och 2 §§ kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat)

Om endast den ena av de blivande makarna är svensk medborgare och folkbokförd ska Skatteverket utfärda ett äktenskapscertifikat för den personen, förutsatt att det inte finns några hinder för personen att ingå äktenskapet.

Om båda de blivande makarna är svenska medborgare och folkbokförda ska de få var sitt äktenskapscertifikat utfärdade av Skatteverket.

Ett äktenskapscertifikat kan utfärdas med svensk eller engelsk text.

För en svensk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige och som har hemvist i ett annat land, utfärdas äktenskapscertifikat av den svenska ambassaden eller konsulatet där sökanden har hemvist. Även Utrikesdepartementet kan utfärda äktenskapscertifikat.

Olika länder kan kräva olika handlingar

Det är inte alla länder som kräver ett äktenskapscertifikat vid en vigsel inför landets egna myndigheter. Varje land har sina speciella bestämmelser. De blivande makarna bör därför alltid själva ta reda på om de behöver äktenskapscertifikat och vilka övriga handlingar som kan krävas.

Den sökande ska uppfylla kraven vid en hindersprövning

Den som ansöker om ett äktenskapscertifikat ska fullgöra vad som krävs vid en hindersprövning. Prövningen ska fastställa om det finns något hinder mot äktenskapet när det gäller sökandens egen person eller sökandens förhållande till den blivande maken. (3 § kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat)

Om den ena av de blivande makarna inte är folkbokförd behöver Skatteverket inte undersöka dennes behörighet att ingå äktenskapet. Personen behöver inte heller styrka sin identitet. För att undvika att uppgifterna i certifikatet blir felaktigt registrerade bör personen ändå visa upp ett intyg, exempelvis en kopia av ett pass. På detta sätt undviker man de problem som annars kan uppstå hos den myndighet där certifikatet ska visas upp.

Hindersprövning för äktenskapscertifikat följer i övrigt reglerna för hindersprövning.

Certifikatet är giltigt i fyra månader

Ett äktenskapscertifikat är giltigt i fyra månader från utfärdandet. Om en hindersprövning har ägt rum mindre än fyra månader tidigare när äktenskapscertifikatet utfärdas, räknas giltighetstiden från dagen för hindersprövningen. (3 och 4 §§ kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat)

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat [1] [2] [3]