OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

En svensk medborgare som är folkbokförd i Sverige och vill ingå äktenskap inför en utländsk myndighet kan ansöka om äktenskapscertifikat hos Skatteverket. Om sökanden är svensk medborgare men inte folkbokförd i Sverige ska personen i stället ansöka om äktenskapscertifikat hos svensk ambassad eller svenskt konsulat.

Äktenskapscertifikat utfärdas där personen har sin hemvist

Äktenskapscertifikat utfärdas för svenska medborgare och är avsett för vigsel inför en utländsk myndighet. Skatteverket utfärdar äktenskapscertifikat för de svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige (1 § och 2 § första stycket kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Äktenskapscertifikat utfärdas förutsatt att det inte finns några hinder för personen att ingå äktenskap. Om båda de blivande makarna är svenska medborgare och folkbokförda i Sverige ska de få varsitt certifikat.

För en svensk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige utan har sin hemvist i ett annat land, utfärdas äktenskapscertifikat av den svenska ambassaden eller konsulatet där sökanden har hemvist. Även utrikesdepartementet kan utfärda äktenskapscertifikat (2 § andra och tredje stycket kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Äktenskapscertifikat kan utfärdas med svensk eller engelsk text.

Olika länder kräver olika handlingar

Det är inte alla länder som kräver att ett äktenskapscertifikat ska visas upp i samband med en vigsel i landet. Varje land har sina egna bestämmelser. De blivande makarna måste därför alltid själva ta reda på om de behöver äktenskapscertifikat för att få gifta sig i landet i fråga och vilka eventuella övriga handlingar som krävs.

Sökanden ska uppfylla kraven för en hindersprövning

Den som ansöker om ett äktenskapscertifikat ska uppfylla samma krav som gäller vid en hindersprövning. Prövningen ska fastställa om det finns något hinder mot äktenskapet när det gäller sökanden eller sökandens förhållande till den blivande maken (3 § kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Om den ena av de blivande makarna inte är folkbokförd i Sverige behöver Skatteverket inte undersöka personens behörighet att ingå äktenskapet. Personen behöver inte heller styrka sin identitet. För att uppgifterna i äktenskapscertifikatet ska bli korrekta avseende den person som inte prövas så bör hen ändå visa upp en handling, exempelvis en kopia av ett pass. Då undviker man de problem som annars kan uppstå hos den myndighet där certifikatet ska visas upp.

Hindersprövning för äktenskapscertifikat följer i övrigt reglerna för hindersprövning i 2-3 kap. ÄktB.

Certifikatet är giltigt i fyra månader

Ett äktenskapscertifikat är giltigt i fyra månader från utfärdandet. Om en hindersprövning har ägt rum mindre än fyra månader tidigare så utfärdas ett äktenskapscertifikat utan någon ny prövning. Giltighetstiden räknas då från dagen för hindersprövningen (3 § andra stycket och 4 § kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat [1] [2]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]