OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

En person som vill ingå äktenskap inför en utländsk myndighet kan ansöka om äktenskapscertifikat hos Skatteverket. Personen ska vara svensk medborgare och folkbokförd i Sverige.

Om personen är svensk medborgare men inte folkbokförd i Sverige ska hen i stället ansöka om äktenskapscertifikat hos en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

Äktenskapscertifikatet utfärdas där personen har sin hemvist

Äktenskapscertifikat utfärdas för att en svensk medborgare ska kunna visa sin behörighet att ingå äktenskap enligt svensk lagstiftning för en utländsk myndighet. Skatteverket utfärdar äktenskapscertifikat för svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige (1 § och 2 § första stycket kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Äktenskapscertifikat utfärdas under förutsättning att det inte finns några hinder mot att personen ingår äktenskap. Om båda de blivande makarna är svenska medborgare och folkbokförda i Sverige ska de visa varsitt certifikat för den utländska myndigheten.

För en svensk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige och som har sin hemvist i ett annat land utfärdas äktenskapscertifikat av den svenska ambassaden eller konsulatet där personen har sin hemvist. Även Utrikesdepartementet kan utfärda äktenskapscertifikat (2 § andra och tredje stycket kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Sökanden ska uppfylla kraven för en hindersprövning

Den som ansöker om ett äktenskapscertifikat ska uppfylla samma krav som gäller vid en hindersprövning. Prövningen ska fastställa om det finns något hinder mot äktenskapet när det gäller sökanden eller sökandens förhållande till den blivande maken (3 § kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Om den ena av de blivande makarna inte är folkbokförd i Sverige behöver Skatteverket inte undersöka den personens behörighet att ingå äktenskapet. Personen behöver inte heller styrka sin identitet.

Skatteverkets prövning följer i övrigt reglerna för hindersprövning i 2–3 kap. ÄktB vid utfärdandet av äktenskapscertifikat.

Certifikatet är giltigt i fyra månader

Ett äktenskapscertifikat är giltigt i fyra månader från utfärdandet. Om en hindersprövning har ägt rum mindre än fyra månader tidigare så utfärdas ett äktenskapscertifikat utan någon ny prövning. Giltighetstiden räknas då från dagen för hindersprövningen (3 § andra stycket och 4 § kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat [1] [2] [3] [4]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]