OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för inträffad substansminskning får göras med högst ett belopp som motsvarar den del av anskaffningsvärdet som belöper på utvinningen.

Beräkning av avdrag för inträffad substansminskning

Vid substansminskning på grund av utvinning av en naturtillgång får avdrag göras med högst ett belopp som, tillsammans med de avdrag som har gjorts tidigare beskattningsår, motsvarar den del av anskaffningsvärdet för hela tillgången som belöper på utvinningen före beskattningsårets utgång. Avdrag får inte ske i snabbare takt än de faktiska uttagen. Däremot får avdrag för faktiska uttag förskjutas till ett senare år om de inte har utnyttjats ett visst år (20 kap. 21 § IL).

Skatteverket anser att värdeminskningsavdrag inte ska medges för tid efter avyttringen av fastigheten. Denna tidpunkt inträffar när köpekontraktet undertecknas.

Exempel: beräkning av avdrag för inträffad substansminskning

En grustäkt som omfattar 10 000 m3 anskaffas för 200 000 kr. År 1–4 utvinner man 4 000 m3. Avdrag år 1–4 görs med 70 000 kr. Utvinningen år 5 uppgår till 1 000 m3.

Avdrag för år 5 beräknas på följande sätt: Totalt uttag intill beskattningsårets utgång 5 000 m3 (50 %). Tidigare gjorda avdrag 70 000 kr. Högsta avdrag år 5 blir 100 000 kr - 70 000 kr = 30 000 kr.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt [1]