OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Återföra fonden för att tiden har löpt ut

Om en ersättningsfond inte utnyttjats senast det tredje beskattningsåret efter det beskattningsår då avdraget gjordes, ska avdraget återföras det året (31 kap. 19 § IL). Om ingen taxering sker det året, på grund av för­längt räkenskapsår, ska avdraget återföras senast året därpå.

Återföra fonden trots att tiden inte har löpt ut

I följande fall ska ersättningsfonden återföras till beskatt­ning, även om tiden, tre år enligt ovan, inte löpt ut:

 • fonden har använts i strid med bestämmelserna
 • hela eller den huvudsakliga delen av näringsverksamheten har överlåtits utan att fonden övertagits
 • hela eller den huvudsakliga delen av näringsverksamheten till­faller en eller flera nya ägare på grund av arv, testamente eller bodelning
 • den som innehar fonden upphör att bedriva närings­verk­sam­heten
 • skattskyldighet för näringsverksamheten upphör
 • näringsverksamheten ska inte längre beskattas i Sverige på grund av skatteavtal med en stat utanför EES
 • den som innehar fonden har upplösts genom fusion eller fis­si­on utan att fonden övertagits
 • beslut har fattats om att den som innehar fonden ska träda i likvidation
 • beslut har fattats om att den som innehar fonden ska för­sättas i konkurs (31 kap. 20 § IL).

Om endast vissa inkomster undantas från beskattning på grund av skatte­avtal ska fonden inte återföras (prop. 1994/95:91 s. 51).

Undantag: avsättning p.g.a. tvångsförsäljning, yttre rationalisering eller flygbuller

En ersättningsfond behöver inte återföras på grund av vad som sägs i andra till fjärde punkterna ovan om avsättningen grundas på en tvångsför­sälj­ning (expropriation m.m.), yttre rationalisering eller flyg­buller.

Har en enskild näringsidkare fått avdrag för avsättning vid tvångsmässig försäljning eller för ersättning på grund av inskränkning i förfoganderätten ska fonden återföras till den del den mot­svarar det belopp som tagits upp som intäkt av näringsverksamhet vid återfö­ring av värdeminskningsavdrag m.m., 31 kap. 21 § IL. I övrigt ska fonden återföras i inkomstslaget kapital. Detta gäller ersättningsfonder för byggnader och mark­anläggning­ar. Fond för mark ska återföras till beskatt­ning i inkomstslaget kapital.

Bodelning, arv och testamente

En ersättningsfond ska återföras vid överlåtelse genom bodelning, arv eller genom förordnande i tes­tamente. Om fondinnehavaren avlider ska ersättningsfonden återföras först vid bodelningen eller arvskiftet, såvida inte verksamheten (för­värvs­källan) upphört dessförinnan.

Återföra fonden för att skattskyldighet för näringsverksamhet upphör

En ersättningsfond ska återföras när skattskyldigheten för en näringsverksamhet upphör enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (IL), eller när inkomst av näringsverksamhet undantas från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den senare bestämmelsen är en anpassning till EU-rätten.

Att lagrummet ändrades till att bara avse skatteavtal utanför EES föranleddes av att Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den tidigare lydelsen stred mot etableringsfriheten i EU-fördraget (RÅ 2008 ref. 30).

Återföra fonden när verksamhet vid fast driftställe upphör

Om verksamheten vid ett fast driftställe som en begränsat skattskyldig fysisk eller juridisk person har i Sverige upphör, eller om det moment som konstituerar ett fast driftställe försvinner på annan grund än ett skatteavtal med en stat inom EES, ska enligt Skatteverkets uppfattning avdrag för avsättningar till ersätt­ningsfonder omedelbart återföras till beskattning.

Även avsättningar till ersättningsfonder som en obegränsat skattskyldig fysisk person har gjort i en närings­verksamhet som bedrivs från fast driftställe utomlands ska åter­föras omedelbart, så fort personen övergår till att vara begränsat skattskyldig. Se Skatteverkets ställningstagande om uttagsbeskattning och återföring av bl.a. ersättningsfond.

Tillägg ska tas upp som skattepliktig intäkt

Om en ersättningsfond återförs ska ett särskilt tillägg mot­svarande 30 procent av det återförda beloppet tas upp som skatte­pliktig intäkt. Detta gäller även om en del av ersättningsfonden återförs. Om det finns synner­liga skäl ska något tillägg inte påföras – men dispensprövningen bör vara restriktiv. Ett fall då dispens bör medges är om den skattskyldige på grund av sjukdom eller någon annan oförutsedd händelse blir tvungen att överlåta eller lägga ned sin verksamhet (prop. 1980/81:68 s. 230).

Dispens från återföring när det finns särskilda skäl

Skatte­verket kan, om det finns särskilda skäl, medge att fonden får behållas en viss tid utöver det år då fonden egentligen skulle åter­fö­ras. Fonden får dock som längst behållas till och med det beskatt­ningsår för vilket taxering sker under det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår som avdraget hänför sig till. Vad som avses med ”särskilda skäl” framgår inte av lagen.

När en mot­svarande dispensregel infördes i lagen om eldsvådefonder uttalade departementschefen följande: ”För dispens bör krävas att den skattskyldige har svårigheter att använda fonden inom föreskriven tid. Detta kan bero på yttre förhållanden, t.ex. konjunkturläget, eller på den skattskyldiges personliga för­hållanden, t.ex. sjukdom. Dispens bör medges endast om den skattskyldige har konkreta planer på att använda fonden inom den förlängda tiden.” (Prop. 1980/81:68 s. 229).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2008 ref. 30 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1980/81:68 med förslag till ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av inventarier, fastigheter och pågående arbeten, m.m. [1] [2]
 • Proposition 1994/95:91 Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och andra inkomstskattefrågor [1]

Ställningstaganden

 • Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige [1]