OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Ett kreditinstitut som avses i 3 § i den upphävda lagen om statliga stöd till banker och andra kreditinstitut, där staten ägt samtliga andelar, får inte dra av ett underskott som har uppkommit före det beskattningsår då staten överlåter andelar i institutet (40 kap. 22 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut [1]