OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs syftet med de regler som finns för att hindra kringåenden av reglerna om avdragsrätt för underskott vid ägarförändringar i 40 kap. IL. Begränsningsreglerna för avdrag för tidigare års underskott vid kvalificerade fusioner, kvalificerade fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner beskrivs på sidor som ligger under respektive område.

Regler som begränsar avdragsrätten för tidigare års underskott

Syftet med begränsningsreglerna

Det finns regler som begränsar avdragsrätten för underskott vid ägarförändringar i 40 kap. 3–19 §§ IL. Dessa regler utgår från att en eller flera nya ägare får ett bestämmande inflytande över ett underskottsföretag, alternativt att ett underskottsföretag eller dess moderföretag får bestämmande inflytande över ett annat företag.

Förutom de förvärv som träffas av reglerna i 40 kap. IL finns det andra möjligheter för ett företag att förvärva rätten till avdrag för tidigare års underskott, eller för ett underskottsföretag att förvärva ett företag eller en verksamhet med övervärden som kan utnyttjas mot tidigare års underskott. Möjligheten att förvärva rätten till avdrag kan ske vid omstruktureringar i form av fusion, fission, partiell fission och verksamhetsavyttring.

Skyddsregler för att underskottsreglerna vid ägarförändringar inte ska kringgås

Beskattningsreglerna för dessa former av omstruktureringar bygger på att det ska finnas en kontinuitet i beskattningen mellan överlåtare och övertagare. För att reglerna som begränsar avdragsrätten för underskott vid ägarförändringar inte ska kunna kringgås genom att man i stället använder dessa former av omstruktureringar för att få möjlighet att utnyttja tidigare års underskott, har man skapat skyddsregler.