OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Konkursbon är bokföringsskyldiga enligt konkurslagen. Bokföringsskyldigheten ska fullgöras i enlighet med god redovisningssed.

Konkursbon är bokföringsskyldiga enligt konkurslagen

Konkursbon är inte bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Bokföringsskyldigheten för konkursbon regleras i stället i konkurslagen. Huvudregeln är att förvaltaren, oavsett vem som är gäldenär, löpande ska bokföra in- och utbetalningar, om inte god redovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt (7 kap. 19 § KonkL).

God redovisningssed vid bokföringen

BFN har uttalat hur reglerna i konkurslagen bör tillämpas för att stå i överensstämmelse med god redovisningssed (BFN U 87:10 Bokföring i konkurs).

Bokföringen i en konkurs ska utgöra underlag för att kunna kontrollera att tillgångarna inte förstörs eller skingras. Den ska ge en översikt över tillgångarna och skulderna under konkursens gång och utgöra underlag för förvaltarens redovisningar och utdelningsförslag.

Konkursförvaltarens bokföringsskyldighet innebär att varje konkursbo ska särredovisas. De olika konkursgäldenärerna får heller inte sammanföras med förvaltarens egen bokföring.

BFN har samtidigt överlämnat åt konkursförvaltarna att på ett lämpligt sätt verka för en utveckling av god redovisningssed vid konkurs utifrån riktlinjerna i uttalandet. Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige (Rekon) har gett ut en rekommendation om hur bokföringen i konkurs ska göras. Rekommendationen finns på Rekons webbplats (www.konkursforvaltarforeningen.se).

Rekommendationen från Rekon

I rekommendationen uttalar Rekon tydligt att konkursboets bokföring ska läggas upp som en separat bokföring. Bokföringen vid en konkurs ska ske löpande och affärshändelserna ska som huvudregel bokföras så att de kan presenteras både i registreringsordning och i systematisk ordning. Bokföringen bör vara datoriserad.

Bokföringsmässiga grunder bör tillämpas för bokföringen om verksamheten ska fortsätta.

Vid enklare konkurser med endast ett fåtal transaktioner kan bokföringen ordnas enligt kontantmetoden utan någon särskild systematisk kontering av in- och utbetalningar.

Arkivering av räkenskapsmaterial

Förvaltaren ska bevara räkenskapsmaterialet under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt ska reglerna i 7 kap. BFL om arkivering tillämpas för räkenskapsmaterialet (7 kap. 19 § KonkL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Konkurslag (1987:672) [1] [2]

Övrigt

  • BFN U 87:10 Bokföring i konkurs [1]
  • Rekons webbplats [1]