OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Konkursbon är bokföringsskyldiga enligt konkurslagen. Bokföringsskyldigheten ska fullgöras i enlighet med god redovisningssed.

Konkursbon är bokföringsskyldiga enligt konkurslagen

Konkursbon är enligt en särskild bestämmelse inte bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (2 kap. 5 § BFL). Bokföringsskyldigheten för konkursbon regleras i stället i konkurslagen. Huvudregeln är att förvaltaren, oavsett vem som är konkursgäldenär, löpande ska bokföra in- och utbetalningar, om inte god redovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt (7 kap. 19 § KonkL).

God redovisningssed vid bokföringen

Bokföringsnämnden har tagit fram ett allmänt råd om hur reglerna i konkurslagen bör tillämpas för att stå i överensstämmelse med god redovisningssed (BFNAR 2019:3). Det allmänna rådet ska tillämpas i mer omfattande eller komplicerade konkurser eller då konkursgäldenärens rörelse drivs vidare. Det allmänna rådet ersätter ett äldre uttalande från Bokföringsnämnden (BFN U 87:10). Det nya allmänna rådet är inte avsett att innebära någon förändring i sak jämfört med uttalandet.

Bokföringen i en konkurs ska utgöra underlag för att kunna kontrollera att tillgångarna inte förstörs eller skingras. Den ska ge en översikt över konkursens gång och ställning samt utgöra underlag för förvaltarens redovisningar och utdelningsförslag.

Konkursförvaltarens bokföringsskyldighet innebär att varje konkursbo ska ha en separat bokföring. Bokföringen för ett konkursbo får inte blandas samman med konkursförvaltarens egen bokföring. Det ska finnas verifikationer till in- och utbetalningar samt övriga affärshändelser. Varje verifikation ska ha ett verifikationsnummer, som ska föras i löpande följd i en eller flera serier.

Bokföringsnämnden har överlämnat åt Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige att utifrån det allmänna rådet på lämpligt sätt verka för en utveckling av god redovisningssed vid konkurs. Rekon har gett ut en rekommendation om hur bokföringen i konkurs ska göras. Rekommendationen finns på Rekons webbplats (www.rekon.nu).

Rekommendationen från Rekon

I rekommendationen uttalar Rekon tydligt att konkursboets bokföring ska läggas upp som en separat bokföring. Bokföringen vid en konkurs ska ske löpande och affärshändelserna ska som huvudregel bokföras så att de kan presenteras både i registreringsordning och i systematisk ordning. Bokföringen bör vara datoriserad.

Bokföringsmässiga grunder bör tillämpas för bokföringen om konkursförvaltaren fortsätter driften av konkursgäldenärens verksamhet.

Vid enklare konkurser med endast ett fåtal transaktioner kan bokföringen ordnas enligt kontantmetoden utan någon särskild systematisk kontering av in- och utbetalningar.

Arkivering av räkenskapsinformation

Förvaltaren ska bevara räkenskapsinformationen för konkursboet under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt ska reglerna i 7 kap. BFL om arkivering tillämpas för räkenskapsinformationen (7 kap. 19 § KonkL).

För arkivering av konkursgäldenärens bokföring för tiden före konkursen tillämpas bokföringslagen och Bokföringsnämndens vägledning om Bokföring (BFNAR 2013:2), där det bl.a. framgår vem som ansvarar för arkiveringen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2]
  • Konkurslag (1987:672) [1] [2]

Övrigt

  • BFN U 87:10 Bokföring i konkurs [1]
  • BFNAR 2019:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring i konkurs; [1]
  • Rekons webbplats [1]