OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Jämkning av ett avdrag för ingående skatt innebär att avdraget ökar eller minskar. Hur du redovisar detta får du veta här

Allmänt om redovisning av jämkning

Som framgår av sidan om hur jämkning ska ske ska jämkning göras antingen med ett visst belopp årligen eller på en gång för den återstående korrigeringstiden. I 13 kap. 28 a § ML regleras för vilka redovisningsperioder jämkningen ska redovisas.

Minskning av avdraget

När ett tidigare avdrag för ingående skatt ska minskas genom jämkning sker detta genom att ingående skatt återförs på samma sätt som när mottagna kreditfakturor bokförs. Återföringen sker alltså enligt bestämmelserna i 13 kap. 26 § ML.

Ökning av avdraget

Om den skattskyldige är berättigad till ytterligare avdrag för ingående skatt jämkas avdraget genom att redovisad ingående skatt för den aktuella redovisningsperioden ökas.

Lös egendom

När det gäller maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar samt hyres- och bostadsrätter ska jämkning alltid ske för den första redovisningsperioden efter det räkenskapsår då användningen ändrats eller överlåtelsen skett.

Exempel

Om ett räkenskapsår omfattar tiden 1 juli–30 juni och en händelse som medför att jämkning ska ske inträffar under detta räkenskapsår (år 1) ska jämkningen alltså redovisas för redovisningsperioden juli år 2.

Fastigheter

För fastigheter skiljer sig redovisningstidpunkten för jämkning åt beroende på om det är fråga om ändrad användning eller överlåtelse.

Ändrad användning

Jämkning på grund av ändrad användning ska ske för den första redovisningsperioden efter det räkenskapsår då användningen ändrats. Jämkningen redovisas alltså vid motsvarande tidpunkt som för lös egendom.

Överlåtelse

Vid överlåtelse av fastighet ska jämkning ske för den andra redovisningsperioden efter den då överlåtelsen skett. Överlåtelsen anses i regel ha skett vid tidpunkten för upprättande av ett köpekontrakt. Det är inte lämpligt att låta jämkningsskyldigheten anstå så lång tid som vid ändrad användning då det i dessa fall kan vara fråga om betydande skattebelopp och överlåtaren kanske inte ens är skattskyldig enligt ML efter överlåtelsen (jfr prop. 1999/2000:82 s. 113).

Om överlåtaren redovisar mervärdesskatt en gång per år ska jämkningen redovisas för den första redovisningsperioden efter det räkenskapsår då överlåtelsen skett. För den som har redovisningsperioden beskattningsår gäller alltså den huvudregel som tillämpas för lös egendom och vid ändrad användning av fastighet.

Konkurs

Om den skattskyldige försätts i konkurs ska jämkning ske för den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats.

Tar konkursboet senare över rättigheter och skyldigheter att jämka ska ändring ske av det jämkningsbelopp som konkursgäldenären redovisade för den period konkursbeslutet meddelades. Konkursboet redovisar jämkning efter samma principer som gäller för övriga skattskyldiga, d.v.s. för de perioder som framgår ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1999/2000:82 Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter [1]