OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Bidrag som är direkt kopplade till priset på varan eller tjänsten ska ingå i ersättningen.

Bidrag direkt kopplade till priset

Bidrag som inte är en direkt ersättning för varan eller tjänsten ska trots det ändå ingå i ersättningen under vissa förutsättningar. Det gäller sådana bidrag som har en direkt koppling till priset för varan eller tjänsten (7 kap. 3 c § ML och artikel 73 i mervärdesskattedirektivet).

Nytt: 2016-04-08

Dessa fall avser situationer där tre parter är inblandade: säljaren av varan eller tjänsten, köparen av varan eller tjänsten och bidragsgivaren. Det är säljaren som säljer varan eller tjänsten till köparen. Om säljaren är skattskyldig för omsättningen till köparen så ingår mervärdesskatt i hela den ersättning som säljaren får från köparen och bidragsgivaren. Bidraget som är direkt kopplat till priset ska alltså ingå i ersättningen för varan eller tjänsten. Hela mervärdesskatten ska debiteras köparen. Bidragsgivaren ska inte debiteras någon mervärdesskatt.

Tidigare:

Dessa fall avser situationer där tre parter är inblandade: den som beviljar bidraget, den som får bidraget och köparen av de varor och tjänster som levereras av bidragsmottagaren.

Vem som betalar ut bidraget saknar betydelse. Det innebär att även EU-bidrag och bidrag från privatpersoner kan omfattas av denna bestämmelse om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Syftet med att beskatta sådana bidrag är att uppnå en neutralitet i beskattningen och förhindra konkurrenssnedvridningar.

Rättsfall: Förutsättningar som ska vara uppfyllda

EU-domstolen har uttalat att subventioner som är direkt kopplade till priset endast innefattar subventioner som utgör hela eller del av ersättningen för ett tillhandahållande, d.v.s. subventioner som kan ha en inverkan på priset. För att subventionen ska vara direkt kopplad till priset krävs dessutom att bidraget utbetalas av en tredje part till säljaren.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att bidraget ska anses kopplat till priset:

  • Bidraget ska utbetalas särskilt till bidragsmottagaren för att denne ska leverera en bestämd vara eller tjänst.
  • Priset på varan eller tjänsten ska i princip fastställas senast vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde och det ska konstateras att ett åtagande att utbetala bidraget som gjorts av bidragsgivaren medför en rätt för stödmottagaren att motta bidraget när denne har genomfört en skattepliktig transaktion.
  • Köparen av varan eller tjänsten får en fördel till följd av det bidrag som beviljats bidragsmottagaren. Det är nödvändigt att det pris som ska betalas av köparen fastställs på ett sådant sätt att det minskar i proportion till det bidrag som beviljats säljaren av varan eller tjänsten. Bidraget är därmed en omständighet som kan ligga till grund för att fastställa det pris som säljaren begär (C-184/00, Office des produits wallons).

Rättsfall: Inte direkt kopplat till priset

EU-domstolen ansåg att de bidrag som utbetalas till förädlingsföretag i enlighet med rådets förordning (EG) nr 603/95, avseende torkat foder, inte är direkt kopplade till priset på den skattepliktiga transaktionen eftersom bidragen inte särskilt utbetalats för att förädlingsföretaget ska tillhandahålla torkat foder till en köpare. Bidragen utbetalades inte heller till förmån för förädlingsföretaget för att det ska utföra torkningstjänster på uppdrag av en foderproducent. Bidragen skulle därför inte ingå i beskattningsunderlaget (C-463/02, kommissionen mot Sverige).

Olika typer av bidrag

Nedan följer några exempel på olika slags bidrag där frågan är om de ska anses vara kopplade till priset eller inte.

Nytt: 2016-05-31

Bidrag från Trafikverket

Skatteverket anser att stöd till interregional persontrafik som Trafikverket utbetalar till trafikoperatörer efter ett anbudsförfarande av Trafikverket inom ramen för ett nettoavtal inte är ett bidrag direkt kopplat till biljettpriset. Det innebär att trafikoperatören inte ska redovisa mervärdesskatt på utbetalningar som trafikoperatören får från Trafikverket genom ett nettoavtal.

Tidigare:

Bidrag från Rikstrafiken

Skatteverket anser att stöd till interregional persontrafik som Rikstrafiken utbetalar till trafikoperatörer efter en s.k. upphandling av Rikstrafiken och som fastställs till ett visst belopp per år inte är ett bidrag direkt kopplat till biljettpriset. Det innebär att trafikoperatören inte ska redovisa mervärdesskatt på utbetalningarna från Rikstrafiken.

Bidrag från EU:s strukturfonder

Skatteverket anser vad gäller mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder att det måste finnas ett klart samband mellan å ena sidan priset för de tillhandahållna varorna och tjänsterna och å andra sidan det bidrag som erhållits från tredje part för att det ska vara fråga om ett bidrag direkt kopplat till priset. Det innebär att priset på varan eller tjänsten ska fastställas på sådant sätt att det minskar i proportion till det bidrag som beviljats säljaren.

Nytt: 2016-04-08

Glasögonbidrag till barn

Landstingen betalar som regel ut bidrag till barn som behöver glasögon, s.k. glasögonbidrag. Även om bidraget är till barnet hanteras bidraget av optikern som säljer glasögonen. Optikern säljer alltså glasögonen till barnet. Mervärdesskatt ska tas ut på hela ersättningen för glasögonen, d.v.s. även för den del som betalas genom bidraget från landstinget. Landstingets bidrag ska således endast ses som en slags delbetalning. Landstinget ska därför inte debiteras någon mervärdesskatt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-184/00 [1]
  • EU-dom C-463/02 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Ställningstaganden

  • Mervärdesskatt på stöd till interregional persontrafik [1]
  • Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder [1]
  • Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt [1]