OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

De transaktioner som ett företag gör under året i utländsk valuta ska räknas om i enlighet med god redovisningssed.

Transaktioner i företaget under året

När ett företag gör transaktioner i en annan valuta än sin redovisningsvaluta finns det en valutakomponent. Det kan t.ex. vara intäkter för försäljning av varor och tjänster eller inköp av lagerprodukter där betalning har skett i utländsk valuta.

I inkomstslaget näringsverksamhet finns det inga särskilda regler om effekter av ändrade valutakurser, förutom dem i 14 kap. 8 § IL som rör värdering av balansposter i utländsk valuta. I övrigt styrs den skattemässiga behandlingen av huvudregeln om intäkter i 15 kap. 1 § IL och om kostnader i 16 kap. 1 § IL. När det gäller beskattningstidpunkten för intäkter och kostnader är det kopplingen till god redovisningssed som styr beskattningen (14 kap. 2 § IL). Det innebär att den omräkning som görs i redovisningen av intäkter och kostnader som har skett i utländsk valuta under löpande år ska godtas vid beskattningen. Läs om hur man i redovisningen räknar om affärshändelser som sker i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta.

Kursvinster respektive kursförluster som uppstår löpande under året med anledning av att transaktionerna görs i en annan valuta än redovisningsvalutan, är skattepliktiga respektive avdragsgilla enligt de allmänna bestämmelserna i 15 kap. 1 § respektive 16 kap. 1 § IL.

Exempel: räkna om en leverantörsskuld i utländsk valuta

Ett företag som har svenska kronor som redovisningsvaluta får i samband med en leverans av varor en faktura på 1 000 amerikanska dollar. Den dagen då företaget tar emot fakturan är dollarkursen 8,50 svenska kronor. Företaget bokför då in en leverantörsskuld på 8 500 svenska kronor och inköp av varor 8 500 svenska kronor. En månad senare, när företaget betalar fakturan, är dollarkursen 9 svenska kronor. Företaget bokar bort leverantörsskulden på 8 500 svenska kronor. Skillnaden mellan det som företaget faktiskt betalar (9 000 svenska kronor) och värdet i redovisningen (8 500 svenska kronor) är en valutakursförlust på 500 svenska kronor. Valutakursförlusten bokförs som en kostnad och är avdragsgill skattemässigt.

Räkna om utdelningar

När i tiden en utdelning ska tas upp som intäkt avgörs utifrån bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed (14 kap. 2 § IL). En utdelning som ett företag tar emot i en annan valuta än sin redovisningsvaluta ska räknas om till kursen per den dag som utdelningen ska tas upp i redovisningen.

Skatteverket anser att den skattefria utdelning som ett moderföretag får från ett utländskt dotterföretag i utländsk valuta ska räknas om till kursen per den dag då beslutet har fattats av ett behörigt beslutsorgan. Det är alltså valutakursen den dagen som kommer att avgöra den skattefria utdelningens storlek. Kursförändringar som uppstår efter den tidpunkten är skattepliktiga respektive avdragsgilla.

Även frågan om när en anteciperad utdelning ska tas upp som intäkt ska avgöras utifrån bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed (14 kap. 2 § IL). Skatteverket anser att en anteciperad utdelning i utländsk valuta som ett företag får ska räknas om till valutakursen per den dag som anteciperingen görs. Kursförändringar som uppstår efter den tidpunkten är skattepliktiga respektive avdragsgilla.

Högsta förvaltningsdomstolen har även gjort motsvarande bedömning i dessa frågor (RÅ 2009 not. 196).

Valutakurs vid ackord

Ett företag hade vid utgången av ett beskattningsår en skuld i utländsk valuta som värderades till kursen vid beskattningsårets utgång. Under det efterföljande året får företaget ett ackord på en del av skulden. Frågan är till vilken kurs som den skattefria ackordsvinsten i utländsk valuta ska bokföras.

Det är god redovisningssed som styr till vilken kurs omräkningen av ackordsvinsten ska göras (14 kap. 2 § IL). Omräkningen ska göras till den valutakurs som gäller dagen för ackords­uppgörelsen. Det är den beräknade ackordsvinsten som utgör det skattefria belopp som ska redo­visas som avgående post i deklarationen. Om det efter omräkningen till valutakursen på dagen för ackordsuppgörelsen inträffar en kursförändring är den skattepliktig eller avdragsgill.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2009 not. 196 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Anteciperad skattefri utdelning i utländsk valuta [1]
  • Skattefri utdelning i utländsk valuta [1]