OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska i vissa situationer helt eller delvis befria från ett skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Uppgifter i Skatteverkets fastighetsregister är inte avstämningsuppgifter

Uppgifter i Skatteverkets fastighetsregister omfattas inte av begreppet avstämningsuppgifter såsom det definieras i 49 kap. 10 c § SFL. Utgångspunkten är därför att ett fullt skattetillägg ska tas ut vid oriktig uppgift och skönsbeskattning.

Oriktig uppgift i en manuell deklarationsblankett

Skatteverket anser att hel befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska ges om den uppgiftsskyldige har använt en manuell version av inkomstdeklarationen och i den inte redovisat det underlag som finns förifyllt i den inkomstdeklaration som Skatteverket har skickat ut. Detsamma gäller om underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt har fyllts i med fel belopp.

Uppgifterna i fastighetsregistret som även förifylls i inkomstdeklarationen är av avstämningskaraktär. Det innebär att risken för att en oriktig uppgift inte skulle uppmärksammas är obetydlig.

Vid skönsbeskattning när en inkomstdeklaration inte har lämnats

Skatteverket anser att hel befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska ges om den uppgiftsskyldige inte har lämnat en inkomstdeklaration och Skatteverket skönsmässigt beskattar underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt utifrån de uppgifter i fastighetsregistret som finns förifyllda i den inkomstdeklaration som Skatteverket har skickat ut.

Uppgifter i fastighetsregistret som även förifylls i inkomstdeklarationen är av avstämningskaraktär. Det innebär att risken är obetydlig för att fastighetsavgift eller fastighetsskatt inte skulle bestämmas när den uppgiftsskyldige blir skönsbeskattad på grund av att en inkomstdeklaration inte har lämnats.

När en förifylld uppgift har strukits eller ändrats

Om den uppgiftsskyldige felaktigt ändrar en förifylld uppgift om underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska Skatteverket befria ned till en fjärdedels skattetillägg om skattetillägg ska tas ut med 40 procent. Det gäller oavsett om den uppgiftsskyldige har strukit och ändrat uppgiften i en pappersdeklaration eller ändrat uppgiften i en elektronisk deklaration.

Genom att ändra en förifylld uppgift i deklarationen och skriva till ett annat belopp har den uppgiftsskyldige påstått att den förifyllda uppgiften är fel. Uppgiften har då mist sin funktion som kontrollmaterial. Utgångspunkten i en sådan situation är därför att Skatteverket ska ta ut skattetillägg med 40 procent. Risken är dock liten för att Skatteverket inte skulle upptäcka detta fel och Skatteverket ska därför befria ned till en fjärdedels skattetillägg. Jämför med hur befrielse ska ges när en förifylld kontrolluppgift har strukits.

När ett felaktigt belopp har fyllts i men det förifyllda beloppet inte har strukits

Om den uppgiftsskyldige lämnar en pappersdeklaration, skriver in en ny felaktig uppgift i den tomma rutan men inte stryker över den förifyllda uppgiften har den uppgiftsskyldige lämnat två motstridiga uppgifter. Innan ett beskattningsbeslut fattas måste Skatteverket utreda vilken av uppgifterna som är riktig. Det medför att Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet väcks och någon oriktig uppgift har inte lämnats. Skattetillägg får därför inte tas ut i denna situation.

Nytt: 2016-12-05

Sidan har tillkommit med anledning Skatteverkets ställningstagande om befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt [1] [2]

Referenser inom skattetillägg