OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i Skatteverkets fastighetsregister är inte avstämningsuppgifter

Uppgifter i Skatteverkets fastighetsregister omfattas inte av begreppet avstämningsuppgifter såsom det definieras i 49 kap. 10 d § SFL. Utgångspunkten är därför att ett fullt skattetillägg ska tas ut vid oriktig uppgift och skönsbeskattning.

Oriktig uppgift i en manuell deklarationsblankett

Skatteverket anser att hel befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska ges om den uppgiftsskyldiga har använt en manuell version av inkomstdeklarationen och i den inte redovisat det underlag som finns förifyllt i den inkomstdeklaration som Skatteverket har skickat ut. Detsamma gäller om underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt har fyllts i med fel belopp.

Om underlaget inte har förifyllts av Skatteverket i den blankett som skickats ut ska ställningstagandet om befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt inte tillämpas utan frågan om befrielse får i stället bedömas från fall till fall.

Uppgifterna i fastighetsregistret som i förväg fylls i inkomstdeklarationen är av avstämningskaraktär. Det innebär att risken för att en oriktig uppgift inte skulle uppmärksammas är obetydlig.

Vid skönsbeskattning när en inkomstdeklaration inte har lämnats

Skatteverket anser att hel befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska ges om den uppgiftsskyldiga inte har lämnat en inkomstdeklaration och Skatteverket skönsmässigt beskattar underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt utifrån de uppgifter i fastighetsregistret som finns förifyllda i den inkomstdeklaration som Skatteverket har skickat ut.

Om underlaget inte har förifyllts av Skatteverket i den blankett som skickats ut ska ställningstagandet om befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt inte tillämpas utan frågan om befrielse får i stället bedömas från fall till fall.

Uppgifter i fastighetsregistret som fylls i förväg i inkomstdeklarationen är av avstämningskaraktär. Det innebär att risken är obetydlig för att fastighetsavgift eller fastighetsskatt inte skulle bestämmas när den uppgiftsskyldiga blir skönsbeskattad på grund av att en inkomstdeklaration inte har lämnats.

När en förifylld uppgift har strukits eller ändrats

Om den uppgiftsskyldiga felaktigt ändrar en förifylld uppgift om underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska Skatteverket befria ned till en fjärdedels skattetillägg om skattetillägg ska tas ut med 40 procent. Det gäller oavsett om den uppgiftsskyldiga har strukit och ändrat uppgiften i en pappersdeklaration eller ändrat uppgiften i en elektronisk deklaration.

Genom att ändra en förifylld uppgift i deklarationen och skriva till ett annat belopp har den uppgiftsskyldiga påstått att den förifyllda uppgiften är fel. Uppgiften har då mist sin funktion som kontrollmaterial av avstämningskaraktär. Utgångspunkten i en sådan situation är därför att Skatteverket ska ta ut skattetillägg med 40 procent. Risken är dock liten för att Skatteverket inte skulle upptäcka detta fel och Skatteverket ska därför befria ned till en fjärdedels skattetillägg. Jämför med hur befrielse ska ges när en förifylld kontrolluppgift har strukits.

När ett felaktigt belopp har fyllts i men det förifyllda beloppet inte har strukits

Om den uppgiftsskyldiga lämnar en pappersdeklaration, skriver in en ny felaktig uppgift i den tomma rutan men inte stryker över den förifyllda uppgiften har den uppgiftsskyldiga lämnat två motstridiga uppgifter. Innan ett beskattningsbeslut fattas måste Skatteverket utreda vilken av uppgifterna som är riktig. Det medför att Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet väcks och någon oriktig uppgift har inte lämnats. Skattetillägg får därför inte tas ut i denna situation.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt [1] [2] [3] [4]

Referenser inom skattetillägg