OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om vilka tider och med vilka belopp trängselskatt tas ut samt var betalstationerna ligger.

När trängselskatt tas ut och belopp

För en bil som passerar betalstationer och är skattepliktig för trängselskatt ska skatten tas ut måndag till fredag enligt tabellen:

Tider/Klockan

Skattebelopp

06:00–06:29

9

06:30–06:59

16

07:00–07:59

22

08:00–08:29

16

08:30–14:59

9

15:00–15:29

16

15:30–16:59

22

17:00–17:59

16

18:00–18:29

9

Dag före helgdag tas ingen trängselskatt ut.

Det är timmen och den påbörjade minuten som avgör vad som ska räknas som tidpunkten då bilen passerade betalstationen.

Ingen trängselskatt tas ut under juli månad. Skälet är att det då finns fler bilister inom området för trängselskatt som aldrig eller sällan annars kör inom det skattebelagda området. Dessutom ger det en möjlighet att underhålla systemet (prop. 2006/07:109 s. 17).

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan vara högst 60 kronor.

Undantag: flerpassageregeln

Flerpassageregeln innebär att en bilresa som medför flera skattepliktiga passager inom 60 minuter bara beskattas en gång. Om en bil passerar ytterligare betalstationer inom en 60-minutersperiod tas alltså trängselskatt ut endast för den första passagen. Det skattebelopp som ska tas ut är det högsta belopp som gäller för en enskild passage under denna 60-minutersperiod.

Trafikverket har beräknat att ca en tredjedel av det totala antalet resor som görs över tillämpningsområdets gräns är sådana som varken har start eller slutdestination inom trängselskatteområdet, s.k. genomfartsresor. Flerpassageregeln har införts för att lagstiftaren vill undvika att beskatta dessa genomfartsresor två eller flera gånger (prop. 2010/11:133 s. 9 f.).

Exempel: flerpassageregeln

En skattepliktig bil passerar en första betalstation för trängselskatt kl. 06:15 och därefter ytterligare fyra betalstationer. Den sista passagen sker kl. 07:13. Bilen debiteras trängselskatt endast för den passage som skett kl. 06:15 men beloppet som tas ut är 18 kr, d.v.s. det högsta beloppet för en enskild passage under 60-minutersperioden.

Karta över betalstationer i Göteborg

På Transportstyrelsens webbplats hittar du betalstationernas placering i Göteborg.

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]
  • Proposition 2010/11:133 Vissa förändringar av trängelskatten i Göteborg [1]

Övrigt

  • Trängselskatt i Göteborg [1]

Referenser inom trängselskatt