OBS: Detta är utgåva 2024.2. Sidan är avslutad 2024.

I Göteborgs kommun tas trängselskatt ut vardagar utom lördagar mellan kl. 06.00 och 18.29. Beloppen varierar beroende på när bilen passerar en betalstation. Dag före helgdag och under juli månad tas ingen skatt ut.

När trängselskatt tas ut och belopp

För en bil som passerar betalstationer och är skattepliktig för trängselskatt ska skatten tas ut vardagar utom lördagar enligt tabellen (bilaga 2 till lag (2004:629) om trängselskatt):

Tider/klockan

Skattebelopp/kronor

06.00–06.29

9

06.30–06.59

16

07.00–07.59

22

08.00–08.29

16

08.30–14.59

9

15.00–15.29

16

15.30–16.59

22

17.00–17.59

16

18.00–18.29

9

Dag före helgdag tas ingen trängselskatt ut.

Det är timmen och den påbörjade minuten som avgör vad som ska räknas som tidpunkten då bilen passerade betalstationen.

Ingen trängselskatt tas ut under juli månad. Skälet är att det då finns fler bilister inom området för trängselskatt som aldrig eller sällan annars kör inom det skattebelagda området. Dessutom ger det en möjlighet att underhålla systemet (prop. 2006/07:109 s. 17).

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan vara högst 60 kronor.

Undantag: flerpassageregeln

Flerpassageregeln innebär att en bilresa som medför flera skattepliktiga passager inom 60 minuter bara beskattas en gång. Om en bil passerar ytterligare betalstationer inom en 60-minutersperiod tas trängselskatt ut endast för den första passagen. Det skattebelopp som ska tas ut är det högsta belopp som gäller för en enskild passage under denna 60-minutersperiod.

Trafikverket har beräknat att ca en tredjedel av det totala antalet resor som görs över tillämpningsområdets gräns är sådana som varken har start eller slutdestination inom trängselskatteområdet, s.k. genomfartsresor. Flerpassageregeln har införts för att lagstiftaren vill undvika att beskatta dessa genomfartsresor två eller flera gånger (prop. 2010/11:133 s. 9 f.).

Exempel: flerpassageregeln

En skattepliktig bil passerar den första betalstationen för trängselskatt kl. 06.15 och därefter ytterligare fyra stycken betalstationer. Den sista passagen sker kl. 07.13. Bilen påförs trängselskatt endast för den passage som skett kl. 06.15 men det belopp som tas ut är 22 kronor, d.v.s. det högsta beloppet för en enskild passage under 60-minutersperioden.

Undantag: Backaområdet

Det finns ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg med syfte att endast beskatta genomfartstrafiken (prop. 2015/16:191 s. 16–23).

Vid passage av någon av betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen inträder skattskyldighet endast om en kontrollpunkt för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet passeras inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.

Karta över betalstationer i Göteborg

På Transportstyrelsens webbplats hittar du en karta med betalstationernas placering i Göteborg.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]

Propositioner

  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]
  • Proposition 2010/11:133 Vissa förändringar av trängelskatten i Göteborg [1]
  • Proposition 2015/16:191 Särskilda bestämmelser och undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg [1]

Övrigt

  • Trängselskatt i Göteborg [1]

Referenser inom trängselskatt