OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Den som är begränsat skattskyldig kan välja att bli beskattad enligt IL och har då en möjlighet att få avdrag och skattereduktioner.

Möjlighet att välja beskattning enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK

Den som är begränsat skattskyldig kan begära att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK. Samma möjlighet finns för begränsat skattskyldiga artister och idrottutövare samt utländska artistföretag som omfattas av A-SINK. Begäran ska avse hela den del av inkomståret som personen är begränsat skattskyldig (4 § SINK respektive 5 a § första stycket A-SINK). Detta innebär att den måste avse alla de inkomster under beskattningsåret som annars skulle ha beskattats enligt SINK eller A-SINK. Det är alltså inte möjligt att få en inkomst beskattad enligt IL och en annan enligt SINK eller A-SINK (prop. 2004/05:19 s. 62 f. respektive 2008/09:182 s. 60 f.).

Val av IL i stället för SINK

En person som väljer att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK blir begränsat skattskyldig i inkomstslaget tjänst för samtliga inkomster som anges i 5 § SINK med undantag för inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 SINK (3 kap. 18 § första stycket 1 IL). En begäran om att bli beskattad enligt IL kan göras antingen i en ansökan eller i en inkomstdeklaration.

Val av IL i stället för A-SINK

Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § andra och tredje stycket A-SINK). När beslut meddelats blir en begränsat skattskyldig fysisk person skattskyldig i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i 7 § första stycket A-SINK (3 kap. 18 § första stycket 2 IL). En utländsk juridisk person blir skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för samma inkomster (6 kap. 11 § första stycket 4 IL). En begäran om beskattning enligt IL i stället för enligt A-SINK får tidigast göras året före beskattningsåret.

Avdrag i inkomstslaget tjänst

En begränsat skattskyldig person som väljer att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK har rätt till avdrag för utgifter i inkomstslaget tjänst.

Avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

En begränsat skattskyldig artist, idrottsutövare eller ett utländskt artistföretag som väljer att bli beskattad enligt IL i stället för enligt A-SINK och som ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet har rätt till avdrag för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster.

Periodiseringsfond

En begränsat skattskyldig artist, idrottsutövare eller ett utländskt artistföretag som är bosatt inom EES får göra avsättning till periodiseringsfond (30 kap. 1 § IL). När avsättningen ska återföras är personen skattskyldig för återfört avdrag (3 kap. 18 § första stycket 6 och 6 kap. 11 § första stycket 5 IL).

Nytt: 2016-03-02

En utländsk juridisk person som har gjort en avsättning till en periodiseringsfond är skattskyldig för en schablonintäkt (6 kap. 11 § första stycket 6 IL).

Räntefördelning och expansionsfond

En begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare, eller ett utländskt artistföretag som inte är en utländsk juridisk person, får göra räntefördelning och avsättning till expansionsfond (33 kap. 1 § IL och 34 kap. 1 § IL). När räntefördelning görs är personen skattskyldig för positiv räntefördelning i inkomstslaget kapital (3 kap. 18 § första stycket 8 IL). Om personen har gjort avsättning till expansionsfond är personen skattskyldig för återfört avdrag när återföring ska göras (3 kap. 18 § första stycket 6 IL).

Avdrag för utgiftsräntor i inkomstslaget kapital

En begränsat skattskyldig person kan under vissa förutsättningar få avdrag för utgiftsräntor.

Allmänna avdrag, grundavdrag och skattereduktioner

Vad som krävs för att ha rätt till allmänna avdrag, grundavdrag och skattereduktioner kan du läsa om på sidan Allmänna avdrag, grundavdrag och skattereduktioner.

Sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst

För att få sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst gäller samma regler som för en obegränsat skattskyldig person. Läs mer på sidan Sjöinkomst.

Investeraravdrag

En fysisk person som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek har en möjlighet att få investeraravdrag. För att få avdraget krävs bl.a. att förvärvaren är skattskyldig i Sverige för en kapitalvinst på andelarna och att kapitalvinsten inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta [1]
  • Proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster